Amen­dement data­centers op groene waterstof


9 juni 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 09 juni 2021

Constaterende dat:

  • In het Statenvoorstel Kaderdocument voor datacenters in Flevoland staat dat er “naast een stabiele aansluiting op het elektriciteitsnet ook een energie back-up nodig is om calamiteiten als stroomuitval op te kunnen vangen. Dit gebeurt nog vaak in de vorm van dieselgeneratoren. De vraag is of dat ook in andere vorm kan die energiezuiniger en/of (deels) circulair is”;
  • Er tevens als alternatief gekeken wordt naar batterij-opties als duurzame noodvoorziening;

Overwegende dat:

  • Het land Singapore[1] en IT-bedrijf Athos [2]een oplossing lijken te hebben gevonden om datacenters groener te maken: waterstof;
Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

x De tekst van beslispunt(en) 2A te vervangen door

2. De volgende uitgangspunten vast te stellen voor dit proces:

a) De te verrichten onderzoeken richten zich op de onder punt 5 afdeling III van deze Startnotitie beschreven vraagstukken met betrekking

tot beschikbaarheid van energie, groene waterstof als alternatief, watergebruik, restwarmte, ruimtelijke inpassing en economisch ecosysteem.

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] https://www.change.inc/ict/bit...

[2] https://www.change.inc/ict/dat...Status

Aangenomen

Voor

JA21, VVD, GroenLinks, CDA, 50PLUS, PvdA, ChristenUnie, SP, D66, DENK, PvdD

Tegen

PVV, SGP, FvD, GO