Motie Instel­lings­be­sluit en inzet van juri­dische instru­menten


21 april 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 20 april 2022

Constaterende dat:

  • Aan Provinciale Staten de belangen zijn toevertrouwd van de ruimtelijke ordening van de provincieFlevoland (art 2.2. Wro);
  • Provinciale Staten daarmee belanghebbende zijn in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (art 1.2 Awb);
  • De gemeenteraad van Zeewolde heeft besloten om in het bestemmingsplan van Trekkersveld IV de vestiging van een Hyperscale datacentrum mogelijk te maken;
  • Gedeputeerde Staten bevoegd gezag is voor het verlenen van de gevraagde vergunningen;
  • De bestemmingsplannen gepubliceerd zijn op 23 maart waarna binnen zes weken beroep aantekenen mogelijk is;
  • De vergunningen nog niet gepubliceerd zijn maar dat dit naar verwachting binnenkort gebeurt, waarna binnen 6 weken een zienswijze kan worden ingediend;

Overwegende dat:

  • Het bestemmingsplan naar het oordeel van PS in strijd met het recht is vastgesteld;
  • Het wenselijk is om een extern deskundige PS te laten adviseren in dit juridische traject;

X Spreken uit (dictum)

  • Alle mogelijke rechtsmiddelen te willen inzetten die Provinciale Staten ter beschikking staan, omvattende in ieder geval:
    • Beroep tegen het besluit van de gemeente Zeewolde tot het wijzigen van het bestemmingsplan Trekkersveld IV; zonodig voorafgegaan door een pro-forma beroep;
    • Indien de aan deze ontwikkeling verbonden vergunningen verleend worden een zienswijze in te dienen tegen deze vergunningen.
  • De gronden van het beroep en de zienswijze(n) te doen opstellen door een externe deskundige;
  • Hiertoe een advocaat in te huren ten laste van het onderzoeksbudget van Provinciale Staten, welke tevens belast is met:
    • Het namens de staten voldoen van de benodigde griffiegelden bij de bestuursrechter;
    • het indienen van beroep en hierbij alle benodigde bescheiden aan te leveren;
    • het ter zitting vertegenwoordigen van Provinciale Staten;
    • het communiceren met de voorzitter van de ingestelde artikel 82 commissie.
  • Voor de verdere voorbereiding van al hetgeen met deze rechtsmiddelen van doen heeft een
    commissie bedoeld in artikel 82 provinciewet in te stellen, met als opdracht het namens provinciale
    staten:
    • Doen voorbereiden van de juridische procedures inzake het beroep tegen de bestemmingsplanwijziging Trekkersveld IV;
    • verstrekken van opdrachten aan de advocaat, indien deze niet zijn opgenomen in de oorspronkelijke opdracht (zijnde deze motie);
    • voorbereiden van het definitieve beroep en andere rechtsmiddelen, welke door tussenkomst van de advocaat wordt ingediend bij de relevante instantie
  • Deze commissie zal op de volgende wijze aan Provinciale Staten haar resultaten communiceren:
    • Meerdere keren per week via de voorzitter van de commissie in de groepsapp van de fractievoorzitters
    • Als vast agendapunt in de commissie RND
  • In deze artikel 82 commissie de volgende Staten- en burgerleden te benoemen: Jesse Luijendijk, Maike Müller, Hicham Ismaili Alaoui, Willem Boutkan, Gert-Jan Ransijn

      en gaan over tot de orde van de dag.

      G.J.C. Ransijn (JA21), W. Boutkan (PVV), J. Luijendijk (PvdD), M.G.J.H. van Rooij (50PLUS)


        Status

        Verworpen

        Voor

        PvdD, JA21, 50PLUS, PVV, SP, SGP, Van der Starre, GO, FvD, DENK

        Tegen

        VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie

        Wij staan voor:

        Lees onze andere moties

        Motie Wenselijkheid Meta Hyperscale Datacenter

        Lees verder

        Motie Budget Weg Wildbeheer

        Lees verder

        Help mee aan een betere wereld

            Doe mee Doneer