Motie Biomassa past niet binnen RES 1.0


30 juni 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 30 juni 2021

Constaterende dat:

 • Biomassa onderdeel is van de energiemix in de RES 1.0;
 • In de RES staat dat er “gezien de ontwikkelingen” vanaf nu bij de nieuwe inzet van stroom en warmtebronnen “terughoudend” omgegaan wordt met biomassa;
 • In het Statenvoorstel stroom uit biomassacentrales als “transitiestroom” wordt beschouwd;
 • Het wetenschappelijk is bewezen dat biomassa uit houtstook meer CO2, fijnstof en stikstof uitstoot dan gas of kolen;
 • Het verbranden van grote hoeveelheden hout aantoonbaar schadelijk is voor de luchtkwaliteit en daarmee de volksgezondheid;

Overwegende dat:

 • De provincie Flevoland vooruit zou moeten lopen op de veranderende publieke en wetenschappelijke houding tegen biomassa, en zich daarom tegen het gebruik van biomassa zou moeten uitspreken;
 • Het verbranden van biomassa volgens (onder andere) de European Academies Science Advisory Council (EASAC geen duurzaam alternatief is om energie op te wekken, en dus niet aangemerkt kan worden als groene stroom of groene warmtebron;
 • PS meermaals heeft uitgesproken houtige biomassa niet als duurzame energie te beschouwen
 • Wij houtige biomassa dan ook niet indirect grootschalig willen importeren, zoals via de warmtenet-centrale in Diemen;

X Verzoeken het college (dictum)

 • Grootschalige houtige biomassa als bron van stroom en warmte in de toekomst niet meer wordt ingezet in Flevoland, ook niet indirect via import van warmte voor warmtenetten binnen Flevoland;
 • Het college deze boodschap nogmaals en met veel kracht over te brengen aan Vattenfall m.b.t. hun plannen voor een grootschalige warmte biomassacentrale in Diemen;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangenomen

Voor

JA21, PvdD, PVV, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, D66, SGP, FvD

Tegen

DENK, CDA, VVD