Amen­dement Laat het groen meegroeien met de verste­de­lijking


30 juni 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 30 juni 2021

Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

X De tekst van beslispunt(en), zijnde
2. In te stemmen met de verwerking van de reactie van de Staten in de gezamenlijke brief van de MRA deelregio Almere-Lelystad aan de voorzitter van de Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie.

X te vervangen door
2. In te stemmen met de verwerking van de reactie van de Staten in de gezamenlijke brief
van de MRA deelregio Almere-Lelystad aan de voorzitter van de Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie en daarin op te nemen: Als voorwaarde voor de verstedelijking van de regio op te nemen dat de hoeveelheid ‘groen’ (natuur) evenredig meegroeit met de andere ontwikkelingen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Toelichting:
Het aspect van natuur en ecologie wordt wel benoemd in de concept verstedelijkingstrategie, maar niet geborgd. In de praktijk legt natuur het altijd af tegen andere belangen. Mocht de MRA regio inderdaad fors gaan verstedelijken/verdichten, dan is het van groot belang voor de ecologische balans en de leefbaarheid van mens en dier, dat de natuur/het groen evenredig meegroeit met die ontwikkelingen.


Status

Aangenomen

Voor

PVV, GroenLinks, PvdD, PvdA, SP, ChristenUnie, D66, 50PLUS, SGP, DENK, FvD

Tegen

VVD, CDA, JA21