Motie Besluit­vorming ante­rieure over­een­komst data­centers


26 januari 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 26 januari 2022


Constaterende dat:

 • GS op 9 december 2021 een anterieure overeenkomst heeft gesloten met Meta en de gemeente Zeewolde over de ontwikkeling van het hyperscale datacentrum;
 • De komst van dit datacentrum lokaal, regionaal en nationaal omstreden is;
 • PS op 9 juni 2021 een amendement heeft aangenomen waarin GS werd opgedragen niet mee te werken aan de komst van datacenters, zolang er nog geen provinciale datacenter strategie is;
 • PS op 9 juni 2021 een motie heeft aangenomen waarin GS wordt opgedragen PS actief te informeren over de voortgang en de criteria rondom Tulip en toekomstige datacenters;
 • PS op 9 juni 2021 een motie heeft aangenomen om het datacenter strategie in de PS vergadering van december 2021 aan PS ter besluitvorming voor te leggen;
 • De Eerste Kamer op 21 december 2021 een motie heeft aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen geen grond namens het Rijksvastgoedbedrijf aan Meta te verkopen voordat er een landelijke datacenter strategie is ontwikkeld;

Overwegende dat:

 • GS de bovenstaande moties niet heeft uitgevoerd;
 • Hier op 8 december 2021 al een motie van Treurnis door PS is aangenomen;
 • Op 13 december 2021 PS een mededeling kreeg over het bestaan van een letter of interest, welke al gesloten was op 1 september 2020;
 • Uit diezelfde mededeling blijkt dat op 9 december 2021, een anterieure overeenkomst met Meta en de gemeente Zeewolde is gesloten;
 • PS, zolang er nog geen door PS vastgestelde datacenterstrategie is, haar wensen en bedenkingen zou moeten kunnen meegeven aan GS. En GS dit soort overeenkomsten tot die tijd ter goedkeuring aan PS zou moeten voorleggen;

X Dragen het college op (dictum)

De anterieure overeenkomst m.b.t. het hyperscale datacentrum Zeewolde en alle mogelijke andere overeenkomsten hieromtrent, zolang er nog geen door PS goedgekeurde kaders, in de vorm van een datacenterstrategie, zijn, eerst ter besluitvorming aan PS voor te leggen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Naam initiatiefnemers: J. Luijendijk (PvdD), G.J. Ransijn (JA21), W. Boutkan (PVV). M.G.J.H. van Rooij (50PLUS), W.F. Mulckhuijse (SP)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie van Treurnis

Lees verder

Amendement PS gaat over beleid GS over uitvoering

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer