Amen­dement PS gaat over beleid GS over uitvoering


26 januari 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland


in vergadering bijeen op: 26 januari 2022


Constaterende dat:

  • In het delegatiebesluit de bevoegdheid tot het wijzigen en aanvullen van de in het besluit genoemde artikelen en delen van de Omgevingsverordening provincie Flevoland wordt overgeheveld aan Gedeputeerde Staten;
  • Het belangrijke onderwerpen betreffen, waar vaak debat over is in de Staten;

Van mening dat:

  • Provinciale Staten in het kader van macht en tegenmacht altijd in positie wil worden gebracht om voor haar belangrijke zaken te bediscussiĆ«ren, wijzigen en aanvullen;
  • Een carte blanche-delegatie voor zoveel belangrijke onderwerpen het principe van macht en tegenmacht in de weg staat;
  • PS het beleid en de kaders in Flevoland dient vast te stellen, GS gemandateerd is met de uitvoering daarvan;
  • Delegeringen dus alleen uitvoeringszaken zouden moeten betreffen en geen beleidsmatige bevoegdheden.

Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

x De tekst van beslispunt(en), zijnde

3. Het Delegatiebesluit Omgevingsverordening provincie Flevoland vast te stellen.

x te vervangen door

3. Het Delegatiebesluit Omgevingsverordening provincie Flevoland vast te stellen, met uitzondering van:

  • artikel 5 Zonne-energie;
  • artikel 6 Natuurnetwerk Nederland;
  • artikel 7 Natuurbescherming.


Naam initiatiefnemers: J. Luijendijk, (Partij voor de Dieren), W. Boutkan (PVV), G.J. Ransijn, (JA21)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Besluitvorming anterieure overeenkomst datacenters

Lees verder

Motie van afkeuring Datacenter

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer