Motie Bescherm het Flevo­landse water!


29 maart 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 31 maart 2021

Constaterende dat:

  • Het college blijkens het waterprogramma ambities heeft om het water in Flevoland te beschermen;
  • Er steeds meer verontreinigingen worden gevonden, zoals gewasbeschermingsmiddelen/landbouwgif, nutriënten, (dier)medicijnresten etc., die een bedreiging vormen voor de kwaliteit van het water;
  • Het gebruik van deze middelen legaal is, maar wel langzaam zorgt voor de verslechtering van de grondwater- (en bodem)kwaliteit;
  • Er in delen van Flevoland lokaal normoverschrijdingen voor gewasbeschermingsmiddelen/landbouwgif en nutriënten zijn geconstateerd;
  • Er voor (dier)medicijnresten en hormonen nog geen wettelijke normen zijn, maar deze wel op korte termijn verwacht worden;
  • Er verschillende soorten bovenwettelijke maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren, in aanvulling op de bestaande wetgeving.

Overwegende dat:

  • Voor de vraagstukken m.b.t. verontreinigingen ten gevolge van gewasbeschermingsmiddelen/landbouwgif, nutriënten en (dier)medicijnresten, het wenselijk is om o.a. via het Actieplan Bodem en Water extra accenten vanuit de provincie te leggen;
  • Het inmiddels bekend is dat gewasbestrijdingsmiddelen/landbouwgif een rol spelen bij het ontstaan van Parkinson. Deze hersenziekte komt vaker voor in gebieden met veel gebruik van deze middelen en bij mensen die hier dagelijks mee werken;
  • Wij als provincie verantwoordelijk zijn voor de volksgezondheid van onze inwoners en er alles aan moeten doen om onze inwoners en toekomstige generaties te beschermen tegen blootstelling aan deze giftige en ziekmakende stoffen.

□ Verzoeken het college / X Dragen het college op / □ Spreken uit

Bij de uitwerking en uitvoering van het Provinciale waterprogramma meer aandacht te besteden aan de gevolgen voor de waterkwaliteit van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen/landbouwgif, nutriënten, hormonen en diermedicijnen. Daarnaast moet aanvullende en doeltreffende actie worden ondernomen om ervoor te zorgen dat bovengenoemde middelen niet terecht komen in het grondwater en oppervlaktewater.

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen