Amen­dement Andere dekking Actieplan Biodi­ver­siteit


24 april 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 28 april 2021

Constaterende dat:

  • In het Statenvoorstel wordt voorgesteld om een nieuwe uitvoeringsreserve vast te stellen en hierin te storten vanuit de bestemmingsreserve Nieuwe Natuur;
  • De Jaarrekening 2020 een positief rekeningresultaat heeft van 11.075.000 euro;

Overwegende dat:

  • Er een substantieel bedrag nodig is om de biodiversiteitscrisis tegen te gaan;
  • De reserve Nieuwe Natuur bestemd is voor de aanleg van nieuwe natuur en dit ook hard nodig is aanvullend op het actieplan Biodiversiteit, willen we de problemen op gebied van stikstof, klimaat en biodiversiteit effectief aanpakken

Van mening dat:

  • Het actieplan biodiversiteit gefinancierd kan worden uit het positieve rekeningresultaat 2020, zodat de reserve Nieuwe Natuur beschikbaar blijft voor de aanleg van nieuwe natuur

Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

De tekst van beslispunt(en), zijnde

3. Een nieuwe uitvoeringsreserve ‘Flevoland Natuurinclusief’ in te stellen en daarin € 2,65 mln. te storten vanuit de bestemmingsreserve Nieuwe Natuur (B032).

X te vervangen door

3. Een nieuwe uitvoeringsreserve ‘Flevoland Natuurinclusief’ in te stellen en daarin € 2,65 mln. (bedrag onder voorbehoud van stemming over amendement ‘een hoger ambitieniveau voor actieplan biodiversiteit) te storten bij de bestemming van het rekeningresultaat 2020.

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Bescherm het Flevolandse water!

Lees verder

Amendement Een hoger ambitieniveau voor het Actieplan Biodiversiteit!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer