Moni­toring (bescherming van) Otters


5 juni 2013

Motie nr.: 13

Onderwerp: Monitoring en bescherming van otters

Agendapunt: 8a

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2013-2017

Nummer Statenvoorstel: 1478107

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 5 juni 2013

Overwegende dat:

  • de Rechtbank Den Haag op 22 mei 2013 in een door de Stichting Das & Boom en Stichting Otterstation Nederland tegen de Staat aangespannen procedure uitgesproken heeft dat de overheid meer moet doen om te voorkomen dat otters doodgereden worden, door beveiliging van gevaarlijke verkeerspunten. Binnen een jaar moeten de reeds bekende knelpunten, waarvan een aantal zich in Flevoland bevinden, zijn opgelost door het realiseren van ottervriendelijke voorzieningen en/of andere passende maatregelen;
  • daarnaast heeft de rechtbank uitgesproken dat de Staat beter in de gaten moet houden hoeveel otters er in Nederland zijn en moet volgen hoe zij zich bewegen. Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes maanden na betekening van het vonnis moet onderzoek gedaan zijn naar knelpunten tussen de otterleefgebieden waarvoor dat nog niet is gebeurd en binnen één jaar nadat de resultaten van dit onderzoek bekend zijn eventuele moeten nieuwe knelpunten moeten zijn opgelost;
  • uitvoering van natuurbeleid gedecentraliseerd is;

Constaterende dat:

  • de door de Rechtbank geëiste termijnen erg kort zijn;
  • Landschapsbeheer Flevoland goede resultaten heeft geboekt met monitoren van bevers en in staat zal zijn die monitoring snel uit te breiden naar otters;

Dragen het college op:

  • te bestuderen wat de gevolgen voor Flevoland zijn van deze uitspraak;
  • gepaste maatregelen te treffen voor monitoring en het oplossen van knelpunten en Landschapsbeheer daarbij te betrekken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Adri van der Avoird, Partij voor de Dieren

Mede-indieners: PvdD, GroenLinks, ChristenUnie, SP, CDA

Bekijk de motie hier.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, ChristenUnie, SP, CDA, D66, 50PLUS(15)

Tegen

SGP, PVV, PvdA, VVD(18)

Lees onze andere moties

Financiële gevolgen bescherming otter

Lees verder

Plan van Aanpak Nieuwe Natuur (ingetrokken)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer