Finan­ciële gevolgen bescherming otter


5 juni 2013

Motie nr.: 12

Onderwerp: Financiële gevolgen van bescherming van otters

Agendapunt: 8a

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2013-2017

Nummer Statenvoorstel: 1478107

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 5 juni 2013

Overwegende dat:

  • de Rechtbank Den Haag op 22 mei 2013 in een door de Stichting Das & Boom en Stichting Otterstation Nederland tegen de Staat aangespannen procedure uitgesproken heeft dat de overheid meer moet doen om te voorkomen dat otters doodgereden worden, door beveiliging van gevaarlijke verkeerspunten. Binnen een jaar moeten de reeds bekende knelpunten, waarvan een aantal zich in Flevoland bevinden, zijn opgelost door het realiseren van ottervriendelijke voorzieningen en/of andere passende maatregelen;
  • daarnaast heeft de rechtbank uitgesproken dat de Staat beter in de gaten moet houden hoeveel otters er in Nederland zijn en moet volgen hoe zij zich bewegen. Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes maanden na betekening van het vonnis moet onderzoek gedaan zijn naar knelpunten tussen de otterleefgebieden waarvoor dat nog niet is gebeurd en binnen één jaar nadat de resultaten van dit onderzoek bekend zijn moeten eventuele nieuwe knelpunten moeten zijn opgelost;
  • de overwegingen van de Rechtbank o.a. gebaseerd zijn op Europese verplichtingen waarvoor het Rijk verantwoordelijk blijft, maar dat de uitvoering gedecentraliseerd is naar de provincies;

Constaterende dat:

  • de door de Rechtbank opgelegde maatregelen aanzienlijke, niet eerder begrote, kosten met zich mee zullen brengen;

Dragen het college op

  • met het Rijk in onderhandeling te gaan over vergoeding van eventuele onvoorziene kosten van de benodigde maatregelen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Adri van der Avoird, Partij voor de Dieren

Mede-indieners: CDA, SP, ChristenUnie, GroenLinks

Bekijk de motie hier.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, CDA, SP, ChristenUnie, GroenLinks, VVD, SGP, 50PLUS, D66(28)

Tegen

PVV(5)

Lees onze andere moties

Bescherming Akker- en weidevogels

Lees verder

Monitoring (bescherming van) Otters

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer