Amen­dement Groen Pampushout als voor­waarde voor ontwik­keling Pampus


30 juni 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 30 juni 2021

Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

x De tekst van beslispunt(en), zijnde
2. In te stemmen met de verwerking van de reactie van de Staten in de gezamenlijke brief van de MRA deelregio Almere-Lelystad aan de voorzitter van de Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie.

X te vervangen door
2. In te stemmen met de verwerking van de reactie van de Staten in de gezamenlijke brief
van de MRA deelregio Almere-Lelystad aan de voorzitter van de Stuurgroep
Verstedelijkingsstrategie en daarin op te nemen: Als voorwaarde voor de eventuele
ontwikkeling van Pampus, op te nemen dat Pampushout onbebouwd en groen dient te
blijven en dat Almere hiervoor financieel bijgestaan dient te worden om dit mogelijk te
maken;

Toelichting:
In de verstedelijkingsstrategie wordt ingezet op een verdere ontwikkeling en verdichting van het MRA gebied. Hierin is Pampus bij Almere als grootste mogelijke groeilocatie opgenomen en gaan er wellicht 40.000+ woningen daar worden toegevoegd. Hierdoor zal de druk op de groene buitenruimte, zowel recreatief, qua ecosysteemdiensten, als ecologisch, in die omgeving enorm gaan toenemen. Het is in dat geval van het grootste belang dat de huidige groene long/buffer tussen stadsdeel Poort en het te ontwikkelen stadsdeel Pampus behouden en volledig groen blijft. Het is niet meer dan redelijk dat wij dit, naar analogie van de
IJmeerlijn, als harde voorwaarde richting het rijk meegeven, alvorens wij medewerking verlenen aan het ontwikkelen van Pampus. Tot hier uitsluitsel over is zou Pampushout sowieso niet ontwikkeld moeten worden.en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen