Gede­pu­teerde Dieren­welzijn (II)


18 mei 2011

Motie nr.: 6

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 18 mei 2011

Overwegende dat:

  • De provincie een aantal wettelijke taken heeft omtrent het verbeteren van de leefomstandigheden van dieren;
  • De provincie ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om dierenwelzijn te verbeteren;
  • Dat het bevorderen van dierenwelzijn als (maatschappelijk) thema geen onderdeel uitmaakt van het provinciaal beleid;

Constaterende dat:

  • Het provinciaal beleid zich uitstrekt over verschillende terreinen die te maken hebben met dieren en dierenwelzijn, zoals veehouderij, faunabeheer, jacht en soortenbescherming;
  • Dat door het ontbreken van een eindverantwoordelijke deze verschillende beleidsterreinen versnipperd zijn en niet goed op elkaar worden afgestemd;
  • Dat door het ontbreken van een eindverantwoordelijke dierenwelzijn een onderbelicht thema is en in de afweging van belangen vaak het onderspit delft;

Verzoeken het College:

  • De portefeuille dierenwelzijn expliciet aan één van de gedeputeerden toe te wijzen;

En gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Bekijk de motie hier.


Status

Verworpen

Voor

(10)

Tegen

(29)

Lees onze andere moties

Haïti (ingetrokken)

Lees verder

Intensieve veehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer