Gede­pu­teerde Dieren­welzijn (II)


18 mei 2011

Motie nr.: 6

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 18 mei 2011

Overwegende dat:

  • De provincie een aantal wettelijke taken heeft omtrent het verbeteren van de leefomstandigheden van dieren;
  • De provincie ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om dierenwelzijn te verbeteren;
  • Dat het bevorderen van dierenwelzijn als (maatschappelijk) thema geen onderdeel uitmaakt van het provinciaal beleid;

Constaterende dat:

  • Het provinciaal beleid zich uitstrekt over verschillende terreinen die te maken hebben met dieren en dierenwelzijn, zoals veehouderij, faunabeheer, jacht en soortenbescherming;
  • Dat door het ontbreken van een eindverantwoordelijke deze verschillende beleidsterreinen versnipperd zijn en niet goed op elkaar worden afgestemd;
  • Dat door het ontbreken van een eindverantwoordelijke dierenwelzijn een onderbelicht thema is en in de afweging van belangen vaak het onderspit delft;

Verzoeken het College:

  • De portefeuille dierenwelzijn expliciet aan één van de gedeputeerden toe te wijzen;

En gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Bekijk de motie hier.


Status

Verworpen

Voor

(10)

Tegen

(29)

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer