Hoor­zitting Jacht / Popu­la­tie­beheer


16 november 2011

Motie nr.: 55

Voorstel inzake: Hoorzitting nut en noodzaak jacht/populatiebeheer

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 16 november 2011

Overwegende dat:

 • De grootte van dierpopulaties afhankelijk zijn van de ecologische draagkracht (o.a. voedselaanbod) van een gebied (Alterra);
 • Populatiebeheer door middel van afschot door verschillende onderzoekers betwist of bestreden wordt (Alterra, SOVON);
 • Er uit evaluatie van natuurgebieden waar afschot gestaakt is zich tot op heden niet meer problemen hebben voorgedaan met verkeersveiligheid (Onderzoek Natuurmonumenten);
 • Er bij het hanteren van een streefaantal (door afschot) het natuurlijke mechanisme buiten werking wordt gesteld (Alterra);
 • Jacht kan leiden tot een verhoogde stresshormoonspiegel wat ten koste gaat van de gezondheid van dieren, niet dodelijke-verwondingen, veranderingen in waakzaamheid, habitatgebruik, activiteitenpatroon en ruimtegebruik. Dieren worden schuwer en een aantal verlaat het leefgebied permanent (onderzoek Zoogdiervereniging);
 • Natuurmonumenten uitspreekt dat noodzaak en effectiviteit van afschot onvoldoende bekend zijn;
 • Uit onderzoek van Spek Fauna-advies blijkt dat regulier populatiebeheer door afschot geen toonbaar effect heeft op aanrijdingen met wild;
 • In de Amsterdamse Waterleidingduinen de jacht al jaren gestaakt is en uit wildtellingen opgemaakt kan worden dat populaties gestabiliseerd zijn;
 • Er in het Deelerwoud vanaf 1988 niet meer op ree├źn gejaagd wordt en het sinds 2001 geheel jachtvrij is;
 • De Veluwezoom vrij is van jacht en de populaties stabiel zijn;
 • Ook Staatsbosbeheer op de Veluwe jachtvrije zones wil instellen om schuwheid van dieren te voorkomen en daarmee aantrekkelijker te maken voor recreanten;
 • Uit onderzoek blijkt dat 80% van de Nederlandse bevolking tegen de jacht is;
 • De jacht voor grote verstoring van natuurgebieden en kwetsbare soorten zorgt;
 • Afschot leidt tot verminderde zichtbaarheid van wild, omdat wild in gebieden waar jacht plaatsvindt eerder vlucht;
 • Uit recent onderzoek blijkt dat 72,6% van de Nederlandse bevolking graag groot wild wil zien in de natuur en dat de aanwezigheid van wild de lokale economie sterk stimuleert;

Constaterende dat:

 • Nut en noodzaak van populatiebeheer door middel van afschot nooit is aangetoond;

Verzoeken het College:

 • Een hoorzitting te organiseren over nut en noodzaak van jacht/populatiebeheer;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Mede-indieners: 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, SP, PVV

Bekijk de motie hier.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, SP, PVV(24)

Tegen

(15)

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer