4 x vlees- & visloos eten, Provin­ciehuis


16 november 2011

Nummer motie: 40

Voorstel inzake: Jaarlijks vier maal vlees- en visvrije dag op het provinciehuis

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 16 november 2011

Overwegende dat:

 • vlees zeer belastend is voor het leefklimaat en milieu, omdat veeteelt wereldwijd 18% van de broeikasgasemissies veroorzaakt;
 • de visstand in de zeeën schrikbarend achteruit gaat;
 • één kilo vlees ongeveer 15.00❑ liter water kost en zeven kilo graan;
 • de productie van 1 kilo vlees(waren) 14,7 x meer energie kost dan de productie van een kilo plantaardige voeding;
 • vleesproductie wereldwijd beslag legt op 80% van de landbouwgrond, terwijl vlees slechts 15% van de totale voedselconsumptie verzorgt;

Constaterende dat:

 • de provincie Flevoland duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan;
 • Provinciale Staten het goede voorbeeld kan geven op het gebied van duurzaam consumeren;
 • er in ontwikkelingslanden grote hoeveelheden soja worden verbouwd voor veevoer, terwijl er veel mensen in de wereld honger hebben;
 • de intensieve veehouderij niet alleen negatieve effecten heeft op het klimaat en milieu, maar ook op het welzijn van dieren en de wereldvoedselverdeling;
 • met een meer plantaardig dieet door mensen een positieve bijdrage geleverd kan worden aan de verbetering van de wereidvoedselproblematiek;

Verzoeken het College en de Griffie:

 • Jaarlijks vier maal een vlees- en visloze dag te houden tijdens Statendagen en dus alleen vegetarische (bij voorkeur veganistische) producten te serveren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Mede-indieners: SP

Bekijk de motie hier.


Status

Verworpen

Voor

(12)

Tegen

(27)

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer