Beschrijving maat­re­gelen FBP bij negatieve bein­vloeding wildstand voor jacht (inge­trokken)


26 oktober 2016

Motie nr.: E
Onderwerp: Beschrijving maatregelen FBP bij negatieve beinvloeding wildstand voor jacht
Agendapunt: 10b
Onderwerp Statenvoorstel: Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016
Nummer Statenvoorstel: 1949925

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten in vergadering bijeen op woensdag 26 oktober 2016

Wijziging ontwerpbesluit

Aan artikel 15 lid 3 van bijlage 05 - Voorgestelde wijziging artikel 12 en artikel 15 verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016, het volgende onderdeel toe te voegen:

‘een beschrijving van de maatregelen die door jachthouders en de wildbeheereenheid worden getroffen indien, als gevolg van de in het faunabeheerplan beschreven jacht, de redelijke stand van het aanwezige wild of de aanwezige wildsoorten negatief wordt beïnvloed.

Toelichting: In Art. 3.12 lid 3 van de nieuwe Wet natuurbescherming is opgenomen dat ook de uitoefening van de jacht geschiedt volgens het faunabeheerplan. Zoals uitgelegd door de Staatssecretaris moet de jachthouder onder de nieuwe wet “bij het bepalen welke inspanningen nodig zijn om in zijn jachtveld een redelijke wildstand te handhaven of te bereiken, het onderdeel van het door gedeputeerde staten goedgekeurde faunabeheerplan in acht […] nemen dat betrekking heeft op de uitoefening van de jacht.” (Memorie van Antwoord EK, Eerste Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 33 348, D, p. 8.) Bovendien is het voor de jachthouders duidelijker als dezelfde regels gelden in andere provincies. Het onderdeel is vrijwel gelijk overgenomen als artikel 5.8 d van de provincie Noord-Brabant.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren.

Mede-indieners: GroenLinks, Senioren+Flevoland


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer