Gede­pu­teerde Dieren­welzijn (I)


18 juni 2009

Motie nr.: M

Voorstel inzake: toewijzing Gedeputeerde Dierenwelzijn

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 18 juni 2009

Overwegende dat:

  • Het provinciaal beleid zich uitstrekt over verschillende terreinen die te maken hebben met dieren en dierenwelzijn, zoals veehouderij, faunabeheer, jacht en soortenbescherming;
  • Dat door het ontbreken van een eindverantwoordelijke dierenwelzijn een onderbelicht thema is en in de afweging van belangen vaak het onderspit delft;

Constaterende dat:

  • De provincie een aantal wettelijke taken heeft omtrent het verbeteren van de leefomstandigheden van dieren;
  • De provincie ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om dierenwelzijn te verbeteren;
  • Dat het bevorderen van dierenwelzijn als (maatschappelijk) thema geen onderdeel uitmaakt van het provinciaal beleid;

Verzoeken het college:

  • De portefeuille dierenwelzijn expliciet aan één van de gedeputeerden toe te wijzen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Mede-indieners: SP, GroenLinks

Bekijk de motie hier.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks(8)

Tegen

(26)

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer