Dieren­wel­zijns­cri­teria voor bio-energie


18 juni 2009

Motie nr.: L

Voorstel inzake: Dierenwelzijnscriteria voor bio-energie

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 18 juni 2009

Overwegende dat:

  • Er bij de opstelling van de “Cramer Criteria voor Duurzame Biomassa Productie” in 2006 nog geen sprake was voor systemen waarbij dierenwelzijn in het geding was, zoals nu bij systemen waarbij koeien het hele jaar op stal gehouden worden;
  • Volgens deze criteria biomassaproductie die negatieve effecten heeft op welzijn van werknemers of lokale bevolking niet als duurzaam beschouwd wordt;
  • Vormen van energie die leiden tot verminderd dierenwelzijn ook niet duurzaam genoemd kunnen worden;

Constaterende dat:

  • De provincie plannen ontwikkelt voor het stimuleren van grootschalige vormen van bio-energie;

Dragen het college op:

  • Er bij ontwikkelingen van energiebeleid rekening mee te houden dat daarbij rekening gehouden wordt met dierenwelzijn;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Bekijk de motie hier.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, GroenLinks, SP(12)

Tegen

(22)

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer