Flevoland scha­lieg­as­vrije provincie


14 november 2012

Motie nr: 22

Voorstel inzake: Flevoland schaliegasvrije provincie

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 14 november 2012

Constaterende dat:

  • Inmiddels 39 gemeenten zichzelf schaliegasvrije gemeente hebben verklaard;
  • B&W van de gemeente Lelystad op 4 september 2012 besloten heeft zich daarbij aan te sluiten, en vooralsnog geen medewerking te verlenen aan vergunningen die de opsporing en winning van schaliegas en/of steenkoolgas mogelijk maken;
  • Voor Noordelijk Flevoland door het Rijk een opsporingsvergunning voor schaliegas is afgegeven waarmee proefboringen kunnen worden uitgevoerd. Het standpunt van de gemeente Noordoostpolder is dat geen beslissingen over meewerken zullen worden genomen voordat er duidelijkheid is over mogelijke effecten;

Overwegende dat:

  • Voor de winning van onconventionele gassen, zoals steenkoolgas en schaliegas vele boringen benodigd zijn met groot gevaar van verontreiniging van grondwater en weglekken van giftige gassen, met alle gevolgen voor volksgezindheid en milieu. Ook het risico op bodemverzakkingen en risico voor aardschokken nog niet zijn in te schatten;
  • De provincie in het kader van de Mijnbouwwet over de winning van onconventionele gassen advies moet uitbrengen;

Spreken als Provinciale Staten uit dat:

  • Winning van onconventionele gassen niet past in de Flevolandse visie op duurzaam gebruik van de ondergrond, zolang de consequenties niet helder in beeld zijn gebracht (voorzorgsprincipe);

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Mede-indieners: GroenLinks, VVD, SP, D66, ChristenUnie, SGP, PvdA, CDA, 50Plus

Bekijk de motie hier.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, VVD, SP, D66, ChristenUnie, SGP, PvdA, CDA, 50Plus(32)

Tegen

PVV(5)

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer