Bescherming Akker- en weide­vogels


5 juni 2013

Motie nr.: 14b

onderwerp: Bescherming akker- en weidevogels

Agendapunt: 8a

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2013-2017

Nummer Statenvoorstel: 1478107

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 5 juni 2013

Overwegende dat:

  • er op 29 mei 2008 statenbreed een motie is aangenomen naar aanleiding van een beleidseffectmeting door PS naar de bescherming van akker- en weidevogels. Hiermee werd aan Landschapsbeheer Flevoland jaarlijks een subsidie van €20.000 toegekend ten behoeve van het organiseren van vrijwillige akker- en weidevogelbescherming;

Constaterende dat:

  • het aantal weidevogels in Nederland sinds de jaren '90 sterk achteruit gaat, maar dat de laatste vijf jaar de achteruitgang minder hard gaat en sommige soorten, zoals de grutto en tureluur, zelfs een lichte toename laten zien. Dat blijkt uit de nieuwe Weidevogelbalans van Sovon Vogelonderzoek Nederland en Landschapsbeheer Nederland;
  • de behaalde resultaten reden zijn om door te gaan met de Flevolandse weidevogelbescherming;

Dragen het college op:

  • De vrijwillige akker- en weidevogelbescherming in samenwerking met Landschapsbeheer een structurele plek te geven in het Flevolandse natuurbeleid en daarvoor dekking te zoeken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Adri van der Avoird, Partij voor de Dieren

Mede-indieners: PvdA, CDA, SP, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, 50PLUS

Bekijk de motie hier.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, CDA, SP, ChristenUnie, GL, SGP, 50PLUS, VVD(28)

Tegen

PVV(5)

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer