Staten­vragen en beant­woording op de website van de Provincie (inge­trokken)


8 november 2007

Motie Nr.: P

Onderwerp: Statenvragen en beantwoording op de website van de Provincie (ingetrokken)

Agendapunt: 7

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 8 november 2007

Overwegende dat:

  • Statenleden de mogelijkheid geboden wordt om vragen te stellen aan het College volgens Artikel 51 van het reglement van orde;
  • Statenvragen vaak gesteld worden naar aanleiding van actuele ontwikkelingen die in de belangstelling staan;
  • Het bevorderen van communicatie met de burger een belangrijk aandachtspunt is;
  • De website van de Provincie een belangrijk communicatiemiddel is om informatie te geven over het werk van de Provincie;
  • Aandacht geven aan actuele thema‚Äôs via statenvragen en beantwoordingen daarvoor door GS de belangstelling van de burger kan stimuleren;

Constaterende dat:

  • Statenvragen en beantwoordingen door GS nu verspreid worden onder de Statenleden, maar verder niet extern gepubliceerd worden, noch op de website, noch in het Staten Informatie Systeem;
  • Dit geen recht doet aan de inzet van PS, GS en de ambtelijke staf bij het behandelen van statenvragen;

Draag het college op:

  • Te bevorderen statenvragen binnen twee dagen na indienen door fracties prominent op de website verschijnen;
  • Te bevorderen dat de beantwoordingen door GS van de statenvragen binnen twee dagen na goedkeuring door GS prominent op de website van de Provincie verschijnen;
  • Te overwegen of er nog andere communicatiemiddelen gebruikt kunnen worden om recht te doen aan het belang van statenvragen en beantwoording daarvan;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Mede-indieners: GroenLinks. SP

Bekijk de motie hier.


Status

Ingetrokken

Voor

N.v.t.

Tegen

N.v.t.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer