Chippen / regi­streren katten (inge­trokken)


13 november 2013

Motie nr.: 20

Onderwerp: Motie chippen en registreren van katten

Agendapunt: 5

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2014

Nummer Statenvoorstel: 1527117

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 13 november 2013

Overwegende dat:

  • Chippen en registreren van katten ervoor zorgt dat eigenaren traceerbaar zijn;
  • Dit het dumpen van katten ontmoedigt;
  • De aanschaf van een kat hierdoor bewuster zal zijn;
  • Kleinschalige fokkers hiermee verplicht worden zich te registreren en daardoor minder snel ongebreideld zullen fokken;

Dragen het college op:

  • Het Rijk te wijzen op de voordelen van het chippen en registreren in relatie tot het terugdringen van het aantal zwerfkatten;

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Mede-indieners: SP, GroenLinks, 50PLUS

Bekijk de motie hier.


Status

Ingetrokken

Voor

N.v.t.

Tegen

N.v.t.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer