Afschot Katten


13 november 2013

Motie nr.: 18

Onderwerp: Motie beƫindiging afschot van katten

Agendapunt: 5

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2014

Nummer Statenvoorstel: 1527117

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 13 november 2013

Overwegende dat:

  • in 3 weken tijd 136.113 mensen een petitie van de Dierenbescherming tegen het afschieten van zwerfkatten hebben ondertekend;
  • in 7 provincies, waaronder Flevoland, afschot van katten is toegestaan, In Flevoland vorig jaar 21 verwilderde katten zijn doodgeschoten, het jaar daarvoor 38;
  • in het Faunabeheerplan Flevoland 2009-2013 (op biz. 85) over verwilderde katten staat: "Het doden van de groepen heeft geen zin, omdat er op diezelfde plaats weer een nieuwe groep zal ontstaan. Uit studies is gebleken dat de effectiefste oplossing bestaat uit het vangen, onvruchtbaar maken en terugplaatsen van de groep katten.";
  • daarentegen in de "Nota Flora Et Fauna in Flevoland" (in de tabel op blz. 58) staat dat in Flevoland zelfs met hagel mag worden geschoten op katten;
  • het onwaarschijnlijk is dat alle katten die warden afgeschoten, verwilderd zijn. Volgens ecoloog Hugh Jansman van onderzoeksinstituut Alterra, Wageningen, heeft 80% van de zwerfkatten in het buitengebied wel een eigenaar;
  • er op 12 november jongstleden met steun van PVV, PvdA, SP, D66, GL, 50+ en PvdD een motie in de Tweede Kamer is aangenomen die afschot van katten niet meer toestaat maar de uitvoering daarvan een onbekende periode zal duren waardoor nog veel katten het slachtoffer kunnen worden;

Dragen het college op:

  • de afschot van katten per direct te beĆ«indigen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Mede-indieners: PvdA, SP, 50PLUS

Bekijk de motie hier.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, SP, 50PLUS, PVV, D66, GL, 3xVVD(24)

Tegen

6xVVD, CU, SGP, CDA(14)

Lees onze andere moties

Plan van Aanpak Nieuwe Natuur (ingetrokken)

Lees verder

Chippen / registreren katten (ingetrokken)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer