Bijen en bermen


12 november 2014

Motie nr.: 10

Onderwerp: Motie bijen- en insectenvriendelijk beheer van bermen van fietspaden

Agendapunt: 5a

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2015

Nummer Statenvoorstel: 1646208

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 12 november 2014

Constaterende dat:

  • De provincie verantwoordelijk is voor 370 km fietspaden;

Overwegende dat:

  • Het niet bekend is of het tijdstip van maaien van bermen van fietspaden goed is voor insectenvriendelijk beheer en het gewenst is onderzoek te doen naar het beste tijdstip van maaien om daarmee eventueel te komen tot andere data voor (gefaseerd) maaien;
  • Het eveneens gewenst wordt geacht onderzoek te doen naar het gebruik van bermen door bestuivers, door tellen van insecten (door daartoe opgeleide vrijwilligers) en het inventariseren van bloemenrijkdom van bermen;
  • Specifieke delen van bermen speciaal kunnen worden ingericht voor bijen door inzaai van bloemrijk mengsel en inrichten van nestmogelijkheden, b.v. bij fietsknooppunten, waarbij een relatie gelegd kan worden met recreatie, beleefbaarheid van natuur en PR;
  • Landschapsbeheer Flevoland zich bereid heeft verklaard hieraan mee te werken.

Verzoeken het college:

  • Te onderzoeken of het binnen bestaande budgetten mogelijk is jaarlijks €20.000 beschikbaar te stellen voor het duurzaam bijen- en insectvriendelijk beheer van bermen van fietspaden;
  • Aan gemeenten de mogelijkheid te bieden hierbij aan te sluiten voor het beheer van hun fietspaden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Bekijk de motie hier.


Status

Overgenomen

Voor

N.v.t.

Tegen

N.v.t.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer