Beoor­deling verlenen ontheffing voor afschot


1 juni 2016

Motie nr.: 11

Onderwerp: Beoordeling verlenen ontheffing voor afschot

Agendapunt: 7a

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2016-2020

Nummer Statenvoorstel: 1897104

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 1 juni 2016

Constaterende dat:

 • naar aanleiding van het bezwaar van de Vogelwacht tijdens de daaruit volgende hoorzitting overeen is gekomen de ontheffing voor ondersteunend afschot voor zwanen in 2015 is ingetrokken;
 • deze aanvraag onvolledig was ingevuld;
 • recent de ontheffing voor de jacht op ganzen door de rechter is vernietigd;
 • dit onder andere was omdat niet-wettelijke lokmiddelen met deze ontheffing werden toegestaan;
 • dit onder andere was omdat afschot op niet-wettelijke tijdstippen (een uur voor zonsopkomst en een uur na zonsondergang) werd toegestaan;
 • dat afschot heeft plaats gevonden in de periode dat belanghebbenden bezwaar konden maken tegen de verleende ontheffing en tijdens de periode dat er een eventuele bezwaarprocedure liep;

Overwegende dat:

 • dieren een intrinsieke waarde hebben;
 • er twee ontheffingen onterecht zijn afgegeven waardoor er dieren onrechtmatig zijn gedood;
 • dit voorkomen had kunnen worden door een zorgvuldigere beoordeling van de aanvraag;

Spreken uit:

 • dat het doden van dieren een zwaar middel is;
 • dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met het beoordelen van aanvragen voor ontheffingen om dieren te doden;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Mede-indieners: 50PLUS, GroenLinks, Senioren+Flevoland


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Senioren+Flevoland, GroenLinks, PvdA, 50PLUS

Tegen

VVD, PVV, CDA, SP, D66, CU, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer