Amen­dement Een hoger ambi­tie­niveau voor het Actieplan Biodi­ver­siteit!


24 april 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 28 april 2021

Constaterende dat:

  • Op 3 februari 2021 in de commissie RND beeldvormend is vergaderd over het ambitieniveau van het Actieplan Biodiversiteit, maar hier geen daadwerkelijke stemming op heeft gevolgd;
    Nu in het Actieplan Biodiversiteit onder 2.2 staat dat er op basis van die beeldvormende sessie en overleg met de partners, is gekozen voor de ondergrens van het midden scenario;

    Overwegende dat:
  • Flevoland voor een van de grootste crises ooit meegemaakt staat: het grootschalige verlies aan biodiversiteit;
  • Om de al ingezette trend van biodiversiteitsverlies tegen te gaan, veel meer ambitie een absolute voorwaarde is;
  • Het hoogste ambitieniveau uit het keuzedocument een absolute minimale ondergrens is om deze crisis aan te pakken in de provincie;

Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

De tekst van beslispunt(en), zijnde

2. Voor de uitvoering van het Actieplan Biodiversiteit in de jaren 2022 en 2023 in totaal € 2,65 mln. beschikbaar te stellen.

3. Een nieuwe uitvoeringsreserve ‘Flevoland Natuurinclusief’ in te stellen en daarin € 2,65 mln. te storten vanuit de bestemmingsreserve Nieuwe Natuur (B032).

X te vervangen door

2. Voor de uitvoering van het Actieplan Biodiversiteit in de jaren 2022 en 2023 in totaal € 3,14 mln. beschikbaar te stellen.

3. Een nieuwe uitvoeringsreserve ‘Flevoland Natuurinclusief’ in te stellen en daarin € 3,14 mln. te storten vanuit de bestemmingsreserve Nieuwe Natuur (B032).

X Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

  1. C: met dien te verstande dat er wordt uitgegaan van het hoogste ambitieniveau uit het Keuzedocument Ambities actieplan biodiversiteit en het daarin vastgestelde budget.


en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Andere dekking Actieplan Biodiversiteit

Lees verder

Amendement Maak natuurinclusief bouwen standaard

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer