Amen­dement Inzetten op meer­zijdige duurzame ontsluiting


30 juni 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op 30 juni 2021


x De tekst van beslispunt(en), zijnde
2. In te stemmen met de verwerking van de reactie van de Staten in de gezamenlijke brief van de MRA deelregio Almere-Lelystad aan de voorzitter van de Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie.

x te vervangen door
2. In te stemmen met de verwerking van de reactie van de Staten in de gezamenlijke brief
van de MRA deelregio Almere-Lelystad aan de voorzitter van de Stuurgroep
Verstedelijkingsstrategie en daarin op te nemen: “In het belang van de ontwikkeling van Flevoland en de gestelde woonopgave, blijven we investeren in duurzame meerzijdige ontsluitingen van de MRA Oostflank. Met daarin in elk geval de aanleg en verbetering van de spoorverbindingen, zoals de aanleg Lelylijn, verhoging capaciteit Flevolijn en verbetering verbinding met Utrecht.”

Toelichting:
Belang van goede en duurzame ontsluitingen richting het Noorden en Zuiden van de MRA Oostflank dient beter geborgd te worden in het verstedelijkingsconcept als voorwaarde voor verdere verstedelijking.

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Overgenomen

Voor

Tegen