Amen­dement Het polder­land­schap wordt biodivers


22 februari 2023

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 22 februari 2023

Constaterende dat:

  • De open landschappen in de provincie vaak monoculturen van de landbouw zijn;
  • De Provincie Flevoland biodiversiteit als randvoorwaarde en een uitgangspunt ziet bij nieuwe ontwikkelingen.

Overwegende dat:

  • Monoculturen in de landbouw leiden tot een afname van biodiversiteit, doordat er slechts één gewas wordt geteeld op grote oppervlakten;
  • Een afname van biodiversiteit leidt tot een afname van het aantal insecten en dieren in de grond die van cruciaal belang zijn voor een gezonde bodem en voedselproductie;
  • Monoculturen in de landbouw vaak gepaard gaan met het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest, die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid van mensen en andere dieren;
  • Monoculturen in de landbouw bijdragen aan bodemuitputting, omdat er voortdurend dezelfde voedingsstoffen uit de bodem worden onttrokken;
  • De diversificatie van gewassen en de introductie van meerjarige teelten, zoals voedselbossen, kunnen bijdragen aan een gezondere bodem, een betere biodiversiteit en een veerkrachtigere landbouwsector.

Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

x De tekst van beslispunt(en), zijnde

1C Richtinggevende uitspraken die zijn meegegeven door Provinciale Staten waarbij de volgende thema’s (opgaven) in de geactualiseerde visie in ieder geval een plek moeten krijgen:
1. Bouwen van een samenleving
2. Woningbouw
3. Landbouw
4. Landelijk gebied
5. Economie/ werkgelegenheid
6. Natuur/ water/biodiversiteit en milieu
7. Klimaat, energietransitie en circulaire economie
8. Ruimtelijke kwaliteit

x te vervangen door

1C Richtinggevende uitspraken die zijn meegegeven door Provinciale Staten waarbij de volgende thema’s (opgaven) in de geactualiseerde visie in ieder geval een plek moeten krijgen:
1. Bouwen van een samenleving
2. Woningbouw
3. Landbouw
4. Landelijk gebied
5. Economie/ werkgelegenheid
6. Natuur/ water/biodiversiteit en milieu
7. Klimaat, energietransitie en circulaire economie
8. Ruimtelijke kwaliteit waarbij de tekst: “Het behoud van het unieke kenmerkende polderlandschap van Flevoland is belangrijk. Het is zaak om het niet te laten versnipperen. Het maken van ruimtelijke keuzes is noodzakelijk; niet alles kan overal. We willen zorgvuldig omgaan met ruimtelijke- en beeldkwaliteit en willen daarbij ons DNA behouden: rechte lijnen, open landschap (voorbeelden zijn de Noordoostpolder en Zuidelijk Flevoland).”, wordt vervangen door: “Het kenmerkende polderlandschap van Flevoland wordt versterkt door biodiversiteit te omarmen. Het maken van ruimtelijke keuzes is noodzakelijk; niet alles kan overal. We willen zorgvuldig omgaan met ruimtelijke- en beeldkwaliteit en willen daarbij de duurzame opgaven in meenemen. Het polderlandschap wordt vernieuwd met een biodiverse en duurzame combinatie van natuur en akkerbouw. Monoculturen worden hervormd naar toekomstbestendige veerkrachtige ecosystemen welke zorgen voor een betere bodemkwaliteit en minder afhankelijkheid van pesticiden en (kunst)mest.”

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: K. Kielen (PvdD)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP, 50PLUS, GroenRood

Tegen

JA21, VVD, PVV, CDA, PvdA, ChristenUnie, D66, SGP, Van der Starre, DENK, Forum voor Democratie, Van den Berg

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Moratorium uitbreiding veehouderij

Lees verder

Amendement Lokale en korte ketens zijn niet internationaal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer