Amen­dement Bomen binnen de bebouwde kom


29 maart 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op 31-03-2021

Wijzigen ontwerpbesluit

□ De tekst van beslispunt(en), zijnde

□ te vervangen door

□ Beslispunt(en)

□ te laten vervallen

X Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

1.d. Met dien verstande dat in de definitie van bos en in de gestelde ambities, bomen binnen de bebouwde kom niet meetellen.

Toelichting:

‘Bomen binnen de bebouwde kom’ verwijderen uit de definitie van ‘bos’, zodat deze bomen niet meetellen voor de kwantitatieve doelstelling van de Bossenstrategie. Dit komt in de praktijk immers op een verlaging van de ambitie neer.

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen