Reactie op Jaar­stukken 2016


17 mei 2017

Door Leonie Vestering
Commissie Duurzaamheid van 17 mei 2017
Agendapunt 5: Bespreking Jaarstukken 2016

Voorzitter, wij hebben de jaarstukken van 2016 doorgelezen, waarbij ons een aantal punten zijn opgevallen.

Hoofdstuk 2 Landelijk gebied en Natuur
Ons valt op dat, ondanks de ambitie uit het coalitieakkoord om natuurwaarden te verbeteren er toch in de jaarstukken te lezen valt dat de natuurwaarden behouden worden en niet geschaad. Dat is een wezenlijk verschil met het verbeteren van natuurwaarden. Vorig jaar sprak ik hier ook al over tijdens de behandeling van de begroting van 2017. Wel zien we in de jaarstukken dat er vooral gecommuniceerd wordt over de beleefbaarheid van de natuur, de economische activiteiten en de recreatie in natuurgebieden. Voorzitter, ik hoop dat het college zich beseft dat natuur geen luxe is, maar van levensbelang. Als we het hebben over beleefbaarheid, dan zou het onzes inziens niet moeten gaan over de beleefbaarheid van natuur voor menselijke recreatie, maar voor beleefbaarheid van de echte inwoners van deze natuurgebieden, de dieren. En weet u, wanneer we natuurgebieden echt beschermen en natuurwaarden verbeteren, komt dit zeker ook de mens ten goede. We kunnen namelijk niet zonder. Graag zou ik van de gedeputeerde willen horen wat nu de ambitie van het college is, het beschermen van natuurwaarden of het verbeteren van natuurwaarden zoals in het coalitieakkoord staat?

In de doelrealisatie van .2.2 natuur en landschap lezen wij terug dat de invoering van de wet natuurbescherming onder grote tijdsdruk heeft gestaan. Bij de implementatie van de verordening natuurbescherming is het een en ander misgegaan. Dit onderwerp staat later vanmiddag nog op de agenda.

Hoofdstuk 5 Energie, milieu en klimaat
We lezen in hoofdstuk 5 dat er stappen zijn genomen op het gebied van duurzame energie. En dat is positief want dat is ongelofelijk belangrijk. En de gedeputeerde heeft het vast al gemerkt, het is misschien wel een van de meest genoemde termen in Flevoland op Oostvaardersplassen en grote grazers na, de energieagenda is een blok aan ons been geworden. De energie agenda zou vorig jaar af zijn, daar hebben we met z’n allen extra geld voor beschikbaar gesteld. Maar hij is niet af. Het had het college gesierd wanneer hier ook rekenschap aan zou werd gegeven in de jaarstukken. Niet alleen maar mooie praatjes, maar ook eerlijk erkennen wanneer ambities niet gehaald zijn. Dat draagt bij aan de betrouwbaarheid van de overheid. Ik zou graag van de gedeputeerde willen horen wat de status is van deze energie agenda en een bevestiging van zijn commitment willen horen dat de energie agenda alle prioriteit heeft en krijgt.

Hoofdstuk 7.3 Markermeer – IJmeer
Complimenten voor al het werk voor het project de Markerwadden. Wij vinden dat dit project alle ondersteuning verdiend die het nodig heeft en hopen dat de provincie zich blijft inspannen om dit project te laten slagen.

Wat betreft de visserij zouden wij graag zien dat er geen vergunningen meer verleend worden voor beroepsvisserij in niet alleen het markermeer, maar ook het IJsselmeer en de randmeren.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer