Reactie op excuses van gede­pu­teerde over lijst dier­soorten


17 mei 2017

Door Leonie Vestering
Commissie Duurzaamheid van 17 mei 2017
Agendapunt 7: Agenderingsverzoek PvdD: mededeling Gedeputeerde Rijsberman in PS m.b.t. wijziging bijlage 3 Verordening Wet Natuurbescherming

Voorzitter,

Voordat ik overga tot mijn bijdrage wil ik in ieder geval alvast aangeven aan de gedeputeerde dat ik erg boos ben, maar niet op u als nieuwe gedeputeerde, dus ik hoop dat u mij mijn boosheid niet kwalijk neemt en dat wij als fractie eigenlijk erg leuk zijn als GS ons daartoe de kans geeft. En ik hoop dat wij dat de komende jaren kunnen laten zien.

Ik wil graag overgaan tot mijn reactie op de mededeling van Gedeputeerde Rijsberman over het toevoegen van niet 1 maar 11 diersoorten die zonder ontheffing verstoord mogen worden in Flevoland, eerste een korte geschiedenis schetsen van hoe ik GS heb leren kennen in haar verantwoordelijkheid voor het beschermen van dieren in onze provincie.

GS is zeer onzorgvuldig omgesprongen met de beoordeling van de vijf meest recente ontheffingsaanvragen voor afschot voor dieren. Betreft de laatste verleende ontheffing voor de jacht op vossen loopt de bezwaarprocedure nog, maar de eerste 4 ontheffingen (2 x voor knobbelzwanen, 1 x grauwe ganzen, 1 x de kiekendief) zijn inmiddels ingetrokken, dan wel vernietigd door de rechter. Door deze onzorgvuldigheid zijn er onrechtmatig dieren gedood. In een provincie waar wij de verantwoordelijkheid hebben om te beslissen over leven en dood zouden deze aanvragen zeer zorgvuldig moeten worden beoordeeld. Dat is dus niet gebeurd en dat neem ik GS kwalijk.

Deze achtergrond meenemende wil ik graag reageren op de fouten die GS heeft gemaakt in de implementatie van de verordening wet natuurbescherming.

In de Commissie Duurzaamheid van 15 februari 2017 is een voorstel van GS besproken om aan GS te mandateren om voortaan Bijlage 3 van de verordening te kunnen wijzigen. Dat betekent dus de bijlage met de diersoorten die we mogen verstoren. Een van de redenen die daarbij waren gegeven was dat er één wijziging aan zat te komen, dus één diersoort. Gevraagd waar die wijziging over ging zei de gedeputeerde Rijsberman dat er één muizensoort zou worden toegevoegd. Op vragen antwoordde hij dat er verder dat moment geen plannen waren om andere soorten aan de lijst toe te voegen, maar dat GS verwacht er in de loop van de jaren nog weleens een diersoort aan toe te voegen of eraf te halen.

In de vergadering van 22 maart 2017 is het gevraagde besluit door PS aangenomen. Gedeputeerde Rijsberman gaf daarbij wederom aan dat het ging om het toevoegen van één muizensoort. Wij hadden hier geen vertrouwen in en hebben het voorstel uiteraard niet gesteund. Dit bleek terecht.

In PS van 12 april 2017 deelde de gedeputeerde mee dat hij de Staten verkeerd had geïnformeerd en dat het niet om één muizensoort ging maar om 11 soorten, dus bijna een verdubbeling van de lijst. Deze onverschillige, onfatsoenlijke en onbetrouwbare werkwijze keuren wij af.

Dit is niet de keer dat GS slordig omgaat met de belangen van dieren. Het wordt steeds meer zichtbaar dat er een structureel probleem is in de manier waarop GS omgaat met de belangen van dieren.

Wij zijn van mening dat een besluit dat is genomen op basis van onjuiste informatie niet in stand kan blijven. Is GS bereid om dit besluit terug te draaien?

De gewijzigde Bijlage 3 is volgens ons nog niet gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Het is dus geen probleem om de gewijzigde bijlage weer ongedaan te maken, zodat er eerst een verantwoorde natuurbeoordeling kan worden gemaakt. Is GS bereid de gewijzigde bijlage ongedaan te maken?

Als aan GS wel mandaat zou worden verleend om de lijst te wijzigen, dan zou daar op zijn minst een natuurbeoordeling van de verspreiding van de soorten aan ten grondslag moeten liggen en die zou dan eerst aan PS moeten worden voorgelegd. Als we bijvoorbeeld naar de nu toegevoegde soorten kijken, dan zijn daar op zijn minst twee zeldzame soorten bij. Die zijn zo zeldzaam dat ze in Flevoland nog nooit zijn waargenomen:

De ondergrondse woelmuis
De tweekleurige bosspitsmuis

Onze vraag aan de gedeputeerde is welke beoordeling ertoe geleid heeft dat GS voor soorten die in Flevoland nog nooit zijn waargenomen wel een ontheffing heeft verleend om ze te verstoren?

Voor Bijlagen 1 en 2 is in de verordening geregeld dat bij wijzigingen daarvan inspraak moet worden verleend.

Kan de gedeputeerde uitleggen waarom GS wel inspraak wil verlenen voor wijzigingen in Bijlage 1 waar het gaat on verstoren van algemeen voorkomende soorten en er geen inspraak wordt verleend voor wijzigingen in Bijlage 3 waarbij het gaat om soorten die veel minder voorkomen en waarvan sommige zelfs zeldzaam zijn en het hierbij niet alleen gaat om verstoren, maar ook om vangen, opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste voortplantingsplaats of rustplaats? Graag een reactie hierop.

We willen van deze gelegenheid gebruiken om wederom twee fouten in de verordening te melden en onder de aandacht te brengen. U mag best weten dat het inmiddels een beetje irritant wordt om dit steeds maar weer opnieuw te noemen, maar het blijkt nodig te zijn. We hopen dat u als nieuwe Gedeputeerde hiermee aan de slag gaat, want de implementatie van de verordening wet Natuurbescherming is ronduit slordig en onzorgvuldig verlopen.

Ik kan dat allemaal toelichten, die fouten, maar daar wil ik u als commissie niet mee vervelen, dus ik wil voorstellen dat ik dat schriftelijk toestuur.

Verder ontvingen wij een mededeling van GS in april over de evaluatie van de verordening Wet Natuurbescherming die in strijd was met de eerdere toezegging van wijlen gedeputeerde Stuivenberg. Gedeputeerde Stuivenberg heeft ons toegezegd dat er in de komende 2 jaar verschillende momenten zullen zijn waarop we de verordening zullen evalueren. Wij zouden graag zien dat dit evaluatiemoment spoedig volgt zodat we fatsoenlijk om zullen gaan met onze nieuwverworven verantwoordelijkheid ten aanzien van het beschermen van natuur.

Samenvattend:

  • GS maakt er een rotzooi van en is achteloos omgesprongen met haar verantwoordelijkheid om dier en natuur te beschermen.
  • We willen dat het besluit om GS te mandateren om zonder overleg met PS en zonder inspraak in Bijlage 3 wijzigingen te maken wordt teruggedraaid.
  • We willen dat de wijzigingen in Bijlage 3 wordt teruggedraaid tot er een verantwoorde beoordeling van de natuurwaarden is gemaakt.
  • Verder willen we graag van de soorten die GS aan Bijlage 3 wil toevoegen weten wat de overwegingen daarbij zijn en hoe de natuurbeoordeling tot dit besluit heeft geleid.
  • Verder moet naar onze mening aan de verordening worden toegevoegd dat ook voor wijziging in Bijlage 3 de wettelijke inspraak wordt geregeld.
  • En wij willen graag spoedig de evaluatie van de verordening wet natuurbescherming agenderen.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer