Reactie op het coalitie akkoord


20 mei 2015

Hieronder is de tekstuele bijdrage van de Partij voor de Dieren Flevoland op het coalitieakkoord van de partijen VVD, CDA, SP en D66 Flevoland. Via deze link is de bijdrage van Leonie Vestering, fractievoorzitter, ook terug te bekijken. Haar bijdrage start om 1:30:00.

Voorzitter,

Als eerste danken we de onderhandelaars voor dit akkoord, we hebben ernaar uit gekeken en met nieuwsgierigheid gelezen.

De roep om samenwerking van GS en PS vinden we op zich ook positief. Maar, wat ons betreft zou die samenwerking al begonnen kunnen zijn, wanneer er rekening gehouden was met onze inbreng. We vragen ons af of de onderhandelaars onze mail wel ontvangen hebben waarin we onze inbreng voor het coalitieakkoord konden leveren. We vinden het jammer dat we niets van onze input in dit akkoord kunnen terugvinden en hopen van harte dat de wens om samen te werken vanuit de coalitie oprecht is bedoeld. Alleen tijd zal dit leren.

Ik wil graag beginnen met een korte terugblik op een ervaring die ik onlangs als nieuw Statenlid heb opgedaan. Na mijn eerste twee bijdragen tijdens de ad-hoc commissievergadering werd ik door zowel gedeputeerde Gijsberts als gedeputeerde Appelman gewezen op mijn ambities. Volgens hen zou ik hier nog wel 4 jaar de tijd voor hebben. Ik maakte daaruit op dat vanuit het huidige college het niet gebruikelijk is om ambities te hebben, of in ieder geval, deze vooral niet te snel willen realiseren. En ik moet u zeggen voorzitter dat ik daar eigenlijk wel van ben geschrokken. Ik wil dan ook het compliment maken naar de nieuwe coalitie voor het benoemen van haar ambities in het coalitie akkoord, want “Intelligence without ambition, is like a bird without wings.”

De Partij voor de Dieren zoekt natuurlijk in een coalitie akkoord als eerste op het woord ‘dieren’. Toch komt in het coalitieakkoord het woord dier maar 1 keer voor, en wel in de relatie dat de coalitie niet voornemens is aanvullende regels te stellen ten opzichte van de landelijke wetgeving, om het welzijn van dieren te beschermen. Maar wist u dat er in de Noordoostpolder meer varkens wonen dan mensen? En dat je als inwoner in Zeewolde in de minderheid bent wanneer de inwonersaantallen vergeleken worden met het aantal runderen? En dat alleen in Almere meer mensen wonen dan kippen, maar dat in zowel Zeewolde, Lelystad, Dronten, de Noordoostpolder en er op Urk meer kippen worden gehouden dan mensen? En wist u dat Flevoland op de 5e plaatst staat van regio, dus niet provincie, qua ontwikkeling van aantal dieren per bedrijf. En wist u dat het gemiddeld aantal gehouden dieren per veebedrijf in Flevoland maar liefst 3.881 is? Vertelt u mij dan maar eens dat dierenwelzijn geen zorg is van de provincie.

“De beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren” zei Mahatma Gandhi ooit.

In plaats van ons verzoek om geen uitbreiding van intensieve veehouderij meer toe te staan, wil dit college zelfs het beleid wat Flevoland altijd gehad heeft om intensieve veehouderij te beperken loslaten en alles toelaten wat voldoet aan landelijke regels. Dat zou kunnen leiden tot import van grote varkensbedrijven die de andere provincies niet meer willen laten uitbreiden.

Wij willen dan ook de wens uitspreken dat we gezamenlijk in de komende vier jaar deze lege dierenwelzijnsambities uit het akkoord zullen invullen teneinde het welzijn van dieren te beschermen en een bijdrage te leveren aan een humane samenleving.

En niet alleen als het gaat om dierenwelzijn, maar ook voor volksgezondheid, stikstof en milieu geeft het college aan geen aanvullende regelgeving te willen stellen om zo de Flevolandse ondernemers ruim baan te kunnen geven. Idealen worden weggecijferd. De Partij voor de Dieren stelt niet geld centraal, maar levens en ik spreek de wens uit dat het college inziet dat je geld niet kunt eten.

In de inleiding van het akkoord valt te lezen dat de coalitiepartijen bij het denken aan een Flevoland in 2025 o.a. hét voedselproducerende gebied voor zich zien. Maar als de ambitie voedselproducerend is, dan zou de ambitie bij landbouw moeten liggen, niet bij inefficiënte branches als visserij of het ruim baan geven aan de intensieve veehouderij.

We waren verbaasd dat in het coalitieakkoord de visserij en landbouw 'krachtig' genoemd worden. Met de visserij staat het er, op zijn zachtst gezegd, niet best voor. Er is steeds minder vis, er worden steeds meer restricties opgelegd vanuit het Rijk en visbedrijven gaan over de kop. De coalitie wil investeren in zogenaamde duurzame visserij maar zolang er vissen uit uitgeputte wateren worden gevangen, op wat voor manier dan ook, kun je dat niet duurzaam noemen. Laat staan krachtig.

Binnen een krachtige landbouw wordt er met de natuur samengewerkt in plaats van deze tegen te werken. Een krachtige landbouw is toekomst gericht zonder negatieve gevolgen voor milieu, volksgezondheid, zorgt voor een eerlijke cent voor de boer, heeft een lage veestapel en gunt de dieren een waardig bestaan. We zouden graag zien dat Flevoland koploper wordt wanneer het gaat om echt duurzame landbouw met biologische teelt en biologisch gehouden dieren waarbij aandacht is voor omgeving, gezondheid en natuur, oftewel de toekomst.

We zijn blij dat gewerkt gaat worden aan een nieuwe set spelregels EHS om verdere ongewenste ontwikkelingen in de natuur te voorkomen. We zijn natuurlijk wel erg benieuwd wat deze spelregels gaan inhouden.

We vinden het jammer dat het project Nieuwe Natuur is komen te bestaan uit snippers lokale projecten en dat dat in de plaats is gekomen van wat een robuuste verbindingszone had moeten worden. We vrezen dat dit maar weinig zal bijdragen aan natuur, biodiversiteit en de Europese doelstellingen. Onder het kopje ‘nieuwe natuur’ valt te lezen dat het nieuwe college graag een toegankelijke natuur ziet, maar versnipperde natuur, verspreid als een soort stapstenen door Flevoland, zal nooit bijdragen aan de toegankelijkheid. Tenzij je deze met elkaar verbindt.

Positief is het beleid voor duurzame energie, waarbij de coalitie nu ook een doelstelling heeft geformuleerd voor energieneutraliteit inclusief vervoer. We willen nog wel even waarschuwen dat mestvergisting niet in het rijtje van duurzame energiewinning thuis hoort, wanneer de mest afkomstig is van koeien die het hele jaar door op stal staan.

Goed dat bevestigd wordt dat de provincie geen medewerking zal verlenen aan boringen en proefboringen naar schaliegas en aan de opslag van kernafval in de ondergrond.

Het zou fijn geweest zijn als in het coalitieakkoord zou staan dat er één gedeputeerde verantwoordelijk zou worden voor coördinatie van het beleid op het gebied van milieu, natuur en dierenwelzijn. Het blijkt dat nu alle vier de gedeputeerden iets van water, natuur en milieu in hun pakket hebben. Hoe dat gecoördineerd zal worden is niet duidelijk.

Dan wil ik tot slot graag mijn zorgen met u delen over de plezierjacht. Wat we ook hadden gevraagd is, dat er na inwerking treden van de nieuwe natuurwet, een stop zou komen op plezierjacht en het klakkeloos verlenen van ontheffingen aan jagers. Tijdens ons gesprek met informateur mevrouw Klip ontstond de verwarring dat Partij voor de Dieren het varen voor plezier wilde verbieden. Maar u moet toch echt begrijpen dat wij graag het doodschieten van dieren voor de lol willen verbieden, ookwel plezier of hobbyjacht genoemd. Maar ook daarover vinden we helaas niets terug.

Hoewel we het betreuren dat we niks van onze input terug kunnen lezen, gaan we daar natuurlijk nog graag het gesprek over aan om tot samenwerking te komen. We kijken daarnaar uit en wensen het nieuwe college veel succes.

Leonie Vestering - Partij voor de Dieren - 20 mei 2015

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer