Maritieme Servi­ce­haven Noor­delijk Flevoland


6 april 2016

Door Leonie Vestering
Provinciale Staten van 6 april 2016
Agendapunt 8c: 'Start ruimtelijke procedure Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland'

Voorzitter,

Wat zou het mooi zijn als er op Urk meer werkgelegenheid zou komen die niet gebaseerd is op visserij. Maar wat is toch vreselijk jammer dat dit getracht wordt te realiseren met een haven in milieucategorie 5.3, de op 1 na meest intensief belastende categorie, en dan ook nog eens midden in een Natura2000-gebied.

Het kan niet anders dan dat dit soort bedrijvigheid midden in een natuurgebied effect heeft op onze Natura2000-doelstellingen. Zo zou er volgens een eerste onderzoek negatief effect zijn op de kuifeend, waarvoor de huidige aantallen reeds onder de instandhoudingsdoelstellingen liggen. In de knelpuntanalyse van het windpark IJsselmeerdijk door Bureau Waardenburg wordt bij ditzelfde Natura2000-gebied bijvoorbeeld ook dezelfde kuifeend een groot risico ingeschat. Ook de zandwinning in het IJsselmeer zou nadelige effecten hebben op de kuifeend.

De Partij voor de Dieren wil dan ook de gedeputeerde verzoeken toe te zeggen in verder onderzoek de cumulatie van de effecten van deze (twee) projecten te betrekken. Op dit moment staat dit nog niet in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Wij zouden daarom wel kunnen instemmen met het ter inzage leggen van die Notitie, zodat de cumulatie met andere projecten daarin kan worden aangevuld en aan de MER-commissie voorgelegd kan worden. Maar om nu ook al de ā€˜Uitgangspuntennotitie Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevolandā€ ter inzage te leggen gaat ons te ver, want dat betekent dat de zaak doorrolt en niet meer stop te zetten zal zijn.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer