Wensen en beden­kingen inzake Regioplan Wind­energie


8 april 2016

(Let op: geen bijdrage, maar ingediend stuk n.a.v. mededeling. Bekijk het origineel hier.)

Regioplan voor Zuidelijk en Oostelijk Flevoland en Partiële Herziening Omgevingsplan voor Windenergie

In de mededeling (nr. 1865642) van 17 februari 2016 staat aangegeven dat fracties de gelegenheid krijgen hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken betreffende het Regioplan en de Partiële Herziening Omgevingsplan voor Wind. De fractie van de Partij voor de Dieren Flevoland (PvdD FL) geeft hier met deze reactie invulling aan. De PvdD FL verzoekt het college van Gedeputeerde Staten uw Staten om deze wensen en bedenkingen te betrekken bij het vaststellen van de definitieve statenvoorstellen.

Algemeen

De PvdD FL vindt dat duurzame groene energie gestimuleerd moet worden – en dat geldt dus ook voor windenergie. Wel moet ervoor gezorgd worden dat de locatiekeuze dusdanig is dat dier en natuur er geen hinder van ondervinden.

Hoge, langzaam draaiende windmolens

Om vogels zoveel mogelijk te beschermen tegen windmolens, is onze fractie voorstander van hoge, langzaam draaiende windmolens. Deskundigen zijn van mening dat hoe hoger een windmolen is, hoe kleiner de kans is dat er een vogel geraakt wordt. De vlieghoogte van vogels is beperkt en bovendien hebben grotere molens een tragere wiekengang. Vogels zien de wieken dan beter aankomen, waardoor ze veel minder vaak geraakt worden dan door kleinere, sneller draaiende molens.

Locatiekeuze Houtribdijk

Ook maakt de Partij voor de Dieren zich zorgen over de locatiekeuze. Er is in het verleden al vaker over gesproken: omwille van ongunstige effecten voor de dieren, vogels in het bijzonder, blijkt dat uit de voorliggende MER, alternatief “opbrengst” er mogelijk windmolens langs de houtribdijk geplaatst zouden kunnen worden. In de voorkeursvariant die nu voorligt blijft de Houtribdijk gevrijwaard van molens, maar in het regio plan staat de mogelijkheid voor het gebruik van de houtribdijk tussen 2020-2025 weer open. Wij vragen GS om maximale inzet om geen windmolens te plaatsen op de houtribdijk.

Locaties programma Nieuwe Natuur

De PvdD FL maakt zich zorgen over het ontwikkelen van windmolenparken in gebieden die onderdeel uit (zullen) maken van het plan Nieuwe Natuur.

Wijzigen voorkeursvariant

En niet alleen op de Houtribdijk, maar ook op de IJsselmeerdijken heeft het plaatsen van windmolens een negatief effect op dier en natuur. Het wijzigen van de voorkeursalternatief Poldermodel naar de ‘natuurvariant’ heeft onze nadrukkelijke voorkeur. In die variant is de impact op dier en natuur het laagst.

Risico’s voor vogels en vleermuizen

De MER commissie stelt in haar advies dat me de aanvulling er een duidelijk beeld is van de risico’s voor vogels en vleermuizen bij uitvoering van het gekozen poldermodel. Het rapport laat zien dat bij een aantal plaatsingszones deze risico‘s hoog of zelfs zeer hoog zijn. Hierdoor is het onzeker of deze plaatsingszones mogelijk zijn zonder teveel natuurschade te veroorzaken. De PvdD FL meent dat het verstandig zou zijn om te onderzoeken of in die gebieden beter zonneparken kunnen worden aangelegd. Tevens veronderstellen wij dat dit advies betekent dat in ieder geval bepaalde zones zullen moeten worden aangepast voordat het definitieve plan kan worden vastgesteld.

Obstakelverlichting

De knipperende obstakelverlichting heeft nadelige effecten op trekvogels. De PvdD FL wenst dat GS onderzoek doet naar en minder gebruik maakt van verstorende verlichting.

Cumulaties met andere effecten

In de volgende fase zullen op projectniveau beoordelingen gemaakt moeten worden op basis van de natuurbeschermingswet, waarbij ook cumulaties met andere effecten betrokken zullen moeten worden en waarvan nu al uit de MER blijkt dat mitigerende maatregelen nodig zullen zijn. Wij vragen ons af wat daarbij de effecten zullen zijn van de ontheffing die GS heeft gegeven voor massale afschot van ganzen. Immers, als de aantallen ganzen in de daarvoor aangewezen natura2000 gebieden zullen afnemen door massaal afschot, zullen de doelstellingen moeilijker worden gehaald en dat zou ertoe kunnen leiden dat minder turbines geplaatst kunnen worden, minder dubbeldraaien mogelijk is of meer stilzetten vereist zal worden.

Dubbele opstelling langs de IJsselmeerdijk

Een belangrijk knelpunt blijkt de dubbele opstelling langs de IJsselmeerdijk. Wij vragen ons af wat de relatie zal zijn met het plan voor de buitendijkse haven bij Urk. De PvdD FL verzoekt het college van GS te verzekeren dat bij de plannen de cumulatie van de effecten zal worden onderzocht om te voorkomen dat Natura 2000-doelstellingen in gevaar komen.

Kiekendieffoerageergebied

Op blz 15 van de aanvulling op de MER hiervan wordt als een mogelijke mitigerende maatregel, voor de beperking van de foerageermogelijkheden voor de kiekendieven in het gebied tussen de Oostvaardersplassen en de geplande rij turbines, genoemd een aangepaste inrichting en/of gebruik, naar analogie van eerdere maatregelen die in deze zone zijn genomen. Wij veronderstellen dat dit zou kunnen betekenen dat er een of meerdere landbouwpercelen moeten worden omgezet in kiekendieffoerageergebied. De PvdD FL verzoekt GS de benodigde percelen hiervoor te reserveren.

Dubbeldraaien

Volgens de aanvulling op de MER zal eventueel dubbeldraaien alleen plaats hebben in gebieden waar hooguit kleine effecten bestaan op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden en moet de periode van dubbeldraaien zoveel mogelijk beperkt worden. De PvdD verzoekt GS de benodigde inspanningen te verrichten om dubbeldraaien in deze gebieden zoveel mogelijk te beperken.

Beperkingen door Lelystad Airport

Vanwege de beperkingen van de luchthaven kunnen in een heel groot gebied geen windmolens geplaatste worden en in andere gebieden zijn er beperkingen van de hoogtes. De PvdD FL vraagt zich af wat dit financieel voor consequenties heeft en hoe dit zich verhoudt tot het verlies van de inkomsten uit windmolens door deze beperkingen tot de opbrengsten van de luchthaven.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer