Een program­ma­be­groting vol dierenleed, verlies aan biodi­ver­siteit en subsidies voor vervuiling


Algemene beschou­wingen – program­ma­be­groting Flevoland : 28-10-2020

28 oktober 2020


Voorzitter, de crisis van vandaag is niet veroorzaakt door COVID-19, de grondoorzaak van de crisis is het gesol van mensen met dieren, tot in de diepste plekken van oer natuur. Dat moeten wij ons als provincie Flevoland aantrekken. Door hier dieren in stallen te proppen en te voeden met diervoedsel afkomstig uit verre landen waarvoor eerst kostbare tropisch regenwouden zijn omgekapt. Door niet te luisteren naar de deskundigen wereldwijd die al jarenlang waarschuwen voor de uitbraak van een pandemie veroorzaakt door een zoönose, een infectieziekte die van dier op mens kan worden overgebracht. We zijn als politiek geen knip voor de neus waard als we ons allemaal uitspreken over hoe erg de gevolgen zijn van de coronacrisis, zonder de grondoorzaken weg te nemen van wat dit heeft veroorzaakt. Driekwart van de infectieziekten is immers afkomstig van dieren, waaronder Ebola, MERS, de Mexicaanse griep (varkensgriep), HIV, SARS, Q-Koorts, TBC en nu dit coronavirus COVID-19. Om maar wat voorbeelden te noemen. Er moet een einde komen aan de bio-industrie. Niet alleen omwille van het onverantwoord hoge risico op de verspreiding van zoönoses, maar ook vanwege dierenwelzijn, het klimaat, en het verlies aan biodiversiteit. Dat betekent in de eerste plaats dat de manier waarop de provincie omgaat met dieren drastisch moet worden herzien.

Niet alleen in de veehouderij op land, maar ook als het gaat om visserij. Zoals u weet, is de visstand in het Markermeer-IJmeer door jaren van overbevissing, erbarmelijk laag. In het programma is hier het doel aan gekoppeld om de vangstrechten af te stemmen op het ecosysteem, waardoor een duurzaam ontwikkel- en arbeidsmarktperspectief blijft bestaan. Daarnaast zou de Provincie sociaal-flankerende maatregelen nemen om de sector te ondersteunen naar een duurzaam ontwikkel- en arbeidsmarktperspectief. Voorzitter, dit klinkt positief, ware het niet dat hiermee in feite de visserij in het Markermeer en IJmeer nog steeds kan blijven bestaan. Dit is onverantwoord. De Partij voor de Dieren wil dan ook dat deze activiteiten stoppen. Het geraamde budget kan goed worden gebruikt voor een sociaal plan, waarbij wij denken aan omscholing en begeleiding naar nieuwe, duurzame, banen. Hiertoe zullen wij een motie indienen.

Voorzitter, een andere crisis: de stikstofcrisis. Ook weer zo eentje die door de mens is veroorzaakt. De Partij voor de Dieren steunt het doel van de aanpak zoals GS deze formuleert (spoor 4): “Een natuurinclusieve samenleving, met als doel robuuste natuur”. Maar het bizarre wil zijn dat juist voor een van onze belangrijkste doelen, het minste geld wordt gereserveerd. Een magere 50.000 euro. Hoe dan, voorzitter? Is dit een foutje geweest? Missen we hier een paar nullen? GS zal zodadelijk in haar beantwoording ongetwijfeld verwijzen naar het nieuwe programma “Natuur inclusieve samenleving.” Maar binnen dit programma is nog geen euro gereserveerd en wordt weer verwezen naar het restant uit de pot Nieuwe Natuur. Daar is na onttrekking voor komend jaar van 2M en de reservering voor de Oostvaardersoevers van 3M nog slechts 4M over voor dit nieuwe programma. Er is er slechts 250.000 euro beschikbaar voor het actieplan biodiversiteit, waarvan bijna de helft al opgaat aan proceskosten en niet aan het herstel zelf. Terwijl dit programma het belangrijkste programma voor de provincie zou moeten zijn. Dit raakt alles, biodiversiteitsherstel, stikstofcrisis en klimaat adaptatie. Zo kun je op je vingers natellen dat we het mooi geformuleerde doel voor robuuste natuur niet gaan halen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Daarnaast is het volstrekt onacceptabel om het broodnodige geld uit dit programma te gaan gebruiken om wederom de jacht op weerloze dieren te kunnen openen.

Voorzitter het is schrijnend om te zien dat aan de ene kant de uitdagingen waar we voor staan op gebied van klimaat en energie groter zijn dan ooit en aan de andere kant er maar weinig budget beschikbaar is voor deze onderwerpen en er ook nog eens sprake is dat de reeds beschikbare budgetten niet volledig gebruikt worden en subsidieaanvragen achter blijven. GS moet alles op alles zetten om financieel gevolg te geven aan de prioriteiten en dat iedere euro die beschikbaar is ook efficiënt gebruikt wordt. Het is immers niet zo dat we de doelen al gehaald hebben.

Daarnaast ziet de Partij voor de Dieren ook mogelijkheden om gemeentes actief te ondersteunen via bijvoorbeeld co financiering om burgers bij het vergroenen, zoals zonnepanelen op daken en energiebesparende maatregelen, waaronder groene daken en gevels. Welke ook een enorme bijdrage kunnen hebben op biodiversiteitsherstel en verbeteren van luchtkwaliteit. Voor groene daken zijn wij blij verrast dat het college zelf al met een voorstel komt, maar het budget van 500.000 is volstrekt onvoldoende en eerder symbolisch dan effectief. (amendement/motie)

Iets positiefs voorzitter: alle seinen staan op rood voor de uitbreiding van Lelystad Airport. Dat is goed nieuws en u heeft dat in de afgelopen jaren al vaak horen zeggen. De opening van Lelystad Airport is al vele keren terecht uitgesteld, maar toch blijft dit college doorgaan met geld stoppen in dit luchtkasteel. Er is maar één optie en dat is krimp van de luchtvaart. Dat is goed voor het tegengaan van klimaatverandering, het beschermen van de biodiversiteit, terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, en de werkgelegenheid in onze provincie. Geen geld meer naar Lelystad Airport, maar naar duurzame banen die waarde toevoegen aan de samenleving, in plaats van investeringen die waarde onttrekken.

Een van de mooie momenten in de eerste periode van lockdown dit jaar, was de rust in de lucht. Geen vliegtuigen, geen lawaai, maar strakblauwe luchten. Corona is niet met de fiets naar ons land gekomen voorzitter, en ook vanwege dat risico is het zeer onverstandig om überhaupt nog na te denken over uitbreiding van vluchten. De Partij voor de Dieren kan dan ook niet akkoord gaan met het beschikbaar houden van het restant van het luchthavenfonds. Dit geld moet nu geïnvesteerd worden in de echt urgente uitdagingen waar wij voor staan. Laat staan het verhogen van het budget voor het procesgeld. Onacceptabel voorzitter!

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer