Breng de natuur, gezondheid en groen terug in de econo­mische begroting voor volgend jaar


11 november 2020

Voorzitter,

Zoals wij ook voor pleitten tijdens de integrale Statencommissie twee weken geleden, wil de Partij voor de Dieren de ecologische groei in de Provincie Flevoland stimuleren, zodat er weer een balans kan terugkeren in onze ecosystemen en onze samenleving. Onze moties en amendementen van vandaag zijn er dan ook op gericht om de natuur, gezondheid en groen terug te brengen in de kille economische begroting voor volgend jaar en onze inwoners te helpen om hun levens te vergroenen.

Om te beginnen hebben wij een amendement ingediend om de extra subsidie voor het Faunabeheerfonds uit de begroting te halen. Wij zullen nooit voor een begroting kunnen stemmen die extra geld reserveert voor het doden van dieren.

De Partij voor de Dieren mist grote investeringen in natuurherstel. Zo is voor spoor 4 van de aanpak van de stikstokcrisis (robuuste natuur) slechts 50.000 euro gereserveerd. Voor het Actieplan Biodiversiteit is 250.000 euro vrijgemaakt. 50.000 euro en 250.000 euro, Voorzitter, laat dat even op u inwerken. In totaal 300.000 euro om te helpen twee van de grootste crises van onze tijd in de provincie Flevoland op te lossen.
Daarom hebben wij een amendement ingediend om 500.000 euro uit de vrije ruimte toe te voegen aan de posten ‘aanpak stikstof: robuuste natuur’ en ‘actieplan biodiversiteit’, om zo de meest urgente en noodzakelijke investeringen in 2021 te kunnen doen en een motie om het budget in de komende jaren structureel te verhogen.

Om de voorgaande bedragen van 50.000 en 250.000 euro even in een context te plaatsen: voor de uitbreiding van spookvliegveld Lelystad Airport, is tot nu toe meer dan 214 miljoen euro uitgegeven. Aan een vliegveld dat hoogstwaarschijnlijk nooit open zal gaan. Rondom dit thema hebben wij twee amendementen en een motie ingediend. Onze amendementen zijn om de in de najaarsnota voorgestelde verhoging van het procesgeld Lelystad Airport met 100.000 euro per jaar en de ophoging van het luchthavenfonds te schrappen. Wij vinden het schokkend en niet aan de huidige bevolking en toekomstige generaties uit te leggen om nog één cent meer te besteden aan dit megalomane, vervuilende project. Daarnaast is de niet-gebruikte stikstofruimte bij het niet-openen van Lelystad Airport hard nodig om andere ontwikkelingen mogelijk te maken. Wij hebben daarom een motie ingediend om het beschikbaar gekomen bedrag door het verder investeren in de uitbreiding van Lelystad Airport, aan te wenden voor echt duurzame investeringen in de toekomst van Flevoland, zoals een snelle spoorlijn naar het Noorden (de Lelylijn).

Voorzitter, het College heeft voorgesteld om 2,4 miljoen euro te budgetteren voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor 100.000 extra woningen in Flevoland. Het is zeer onverantwoord als deze extra woningen zouden leiden tot structureel extra vervuiling. Volgens de Partij voor de Dieren liggen uitdagingen bij de uitbreiding van de woningbouw daarom niet zozeer bij ‘waar’, maar vooral bij ‘hoe’. Hoe gaan we dit op een duurzame, natuur-inclusieve en dus ook klimaat-adaptieve wijze ontwikkelen en inpassen? Wij vinden dat gemeentes bij deze hoe-vraag ondersteund moeten worden, door de Provincie aan de voorkant harde kaders mee te laten geven. Wij hebben een motie ingediend om het budget voor het onderzoek naar 100.000 extra woningen in Flevoland in te zetten om gemeentes te ondersteunen dit duurzaam, energieneutraal of -positief, natuur-inclusief en klimaat-adaptief uit te voeren. Daarnaast willen we de Gedeputeerde Staten laten onderzoeken hoe deze eventuele uitbreiding volledig duurzaam gefaciliteerd kan worden.

Dan komen we tot ons laatste motie om het provinciale budget van 500.000 euro voor het vergroenen van een woning te verhogen met 250.000 euro – tot 1.000.000 euro, met als dekking de vrij te besteden ruimte uit de Programmabegroting 2021. Door de huidige financiële beperking van de subsidie, loopt deze niet parallel aan de wens van de provincie om de energietransitie te versnellen en burgers hierbij te kunnen ondersteunen.

Voorzitter, ter afsluiting. Wij voelen ons toch wederom genoodzaakt om de Provinciale Staten mee te geven dat financiële gezondheid echt voortkomt uit een gezonde flora en fauna, groene ruimte en de ondersteuning van een duurzame toekomst.