Bestuurs­op­dracht Omge­vings­visie Flevoland


6 juli 2016

Door Leonie Vestering
Commissie Ruimte
Agendapunt 4: Bespreking Bestuursopdracht Omgevingsvisie Flevoland

Vragen tot standkoming

Allereerst wil ik mijn complimenten uitspreken over de wijze waarop de eerste fase van het tot stand komen van een gedragen omgevingsvisie is uitgevoerd middels de ateliersessies. Maar de uitwerking van de tweede fase laat wat de fractie van de Partij voor de Dieren betreft nog veel te wensen over en wij zetten nog veel vraagtekens bij de bestuursopdracht, en dan met name over de wijze waarop deze tot stand is gekomen. Onderwerpen die meerdere malen genoemd zijn, staan er niet in, maar onderwerpen die weinig aan bod zijn geweest maar uit de pet van de coalitiepartijen komt, staan wel in de bestuursopdracht. Mijn vraag aan de voorzitter is dan ook hoe de bestuursopdracht Stap voor Stap tot stand is gekomen, wie hierbij betrokken zijn geweest en wie er politieke keuzes heeft gemaakt in beoordeling welke input wel of niet mee werd genomen in de bestuursopdracht.

Co-referent

Dan een opmerking over de Co-Referent. Vol vertrouwen, enthousiasme en goede moed heeft onze fractie deelgenomen aan het debat en de pitches. Bij veel verschillende partijen voelde je een enorm hoge betrokkenheid is bij het opstellen van de omgevingsvisie. Waar er gewerkt werd om deuren te openen, werd deze door de Co-referent weer gesloten door waarde oordelen te geven over de inbreng van verschillende fracties. Dat heeft onze verbazing geschetst. Waar we een onafhankelijke co-referent verwachtte, en hier ook op hebben vertrouwd, bleek de heer Buunk helemaal niet onafhankelijk en onpartijdig te zijn. De heer Buunk had een geheel eigen perspectief, een VVD perspectief. Onze fractie vindt dit uiterst kwalijk. Hoe is de keuze tot het uitnodigen van de heer Buunk tot stand gekomen en wie zijn hierin betrokken geweest? Hoe kan het zijn dat bij een klimaatbijeenkomst de VVD dreigt met het boycot wanneer er een spreker van GroenLinks is uitgenodigd, maar wanneer het gaat om de Omgevingsvisie een rasechte VVD’er zogenaamd objectief de totstandkoming van de bestuursopdracht in goede banen moet leiden. Het is aan het college om nog recht te zetten wat niet recht is.

Het is een visie van ons allemaal, niet van een politieke meerderheid. Anders hadden de ateliersessie net zo goed alleen voor de achterban van de coalitiepartijen georganiseerd kunnen worden. Ik wil dan ook de commissie vragen om zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de inwoners van Flevoland, vertegenwoordigd in alle fracties, door de mogelijkheid te geven om wensen (en mogelijk ook bedenkingen) schriftelijk in te sturen voor de bestuursopdracht. Hoewel wij het werk van de griffie in de uitwerking van de samenvatting enorm waarderen, denken wij dat kernwoorden onvoldoende zijn om de verschillende visies te definiëren. Wat ons betreft is dat de enige manier om recht te zetten wat krom is en om tot omgevingsvisie van ons allemaal te komen.

Het is zeker niet mijn bedoeling om de bijdrage van vorige week te gaan herhalen. Maar er zijn wel een aantal onderwerpen waar ik nog iets over wil zeggen.

Intensieve veehouderij

Flevoland is bij uitstek een akkerbouw provincie. Laten we daar dan ook voor durven kiezen. Duurzame landbouw waarbij er niet meer waarde mag worden onttrokken dan er wordt gecreëerd. In het huidige Omgevingsplan worden er grenzen gesteld aan de ontwikkeling van de intensieve veehouderij. Het lijkt me toch niet de bedoeling om in de nieuwe omgevingsvisie een stap terug te doen.

Dan nog een reactie op de PVV: Het totaal aan inkomenstoeslagen en subsidies per jaar voor de melkveehouderij in Nederland bedraagt €499,800,000. Ik durf dat wel af te ronden naar een half miljard. Daarbij komen nog kosten die de melkveehouderij toebrengt aan het milieu, de natuur en volksgezondheid. Elke Nederlander draagt ieder jaar minimaal 440 euro bij het kunnen drinken van melk. Geld van de burgers dus. Ook de mensen die geen melk drinken of willen drinken, die het niet lusten. € 440 euro zonder ook maar slok melk te hebben gedronken. En daarbij zijn nog niet eens de subsidies en kosten voor vlees opgeteld.

Duurzame landbouw

Het lijkt me in deze tijd niet meer dan logisch, maar ook noodzakelijk, om de landbouw op z’n minst te verduurzamen. Dat is geen kleur of smaak, maar een voorwaarde. Hierover hebben verschillende partijen gesproken en dit zou wat ons betreft ook thuishoren in de Omgevingsvisie, zoals dit ook reeds is opgenomen in het Omgevingsplan.

Dierenwelzijn

Mahatma Gandhi zei ooit:

“De beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaan met dieren”

Aandacht voor dierenwelzijn hoort thuis in de Omgevingsvisie en wij hebben hier meerdere fracties over gehoord. Dit hoort dan ook thuis in de bestuursopdracht.

[1] Citaat Omgevingsplan: “De intensieve veehouderij kan zich ontwikkelen binnen de in het bestemmingsplan aangegeven grenzen van het bestaande bouwperceel. Indien een ondernemer kan aantonen dat grotere bedrijfsgebouwen en vergroting van het agrarisch bouwperceel nodig zijn om te kunnen voldoen aan de huisvestingseisen die ingevolge de nationale wet- en regelgeving worden gesteld en bedrijfs economisch rendabel kunnen blijven ondernemen, kan van voorgaande bepaling worden afgeweken."

[2] Citaat Omgevingsplan: “De provincie wil de agrarische sector in haar verdere ontwikkeling faciliteren en ondersteunen, zodanig dat er een duurzame, vitale landbouwsector ontstaat en er meer mogelijkheden ontstaan voor de ontwikkeling van andere economische functies in het landelijk gebied.”

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer