Algemene (finan­ciële) beschou­wingen, 14 november 2012


14 november 2012

Voorzitter,
De dromen van vandaag zijn het materiaal voor de wereld van morgen. We kunnen het desastreuze beleid van het vorige kabinet hopelijk achter ons laten en dromen over een toekomst waarin duurzaamheid en mededogen centraal komen te staan. Er zijn lichtpuntjes in het nieuwe regeerakkoord, zoals de volledige realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), inclusief de ecologische verbindingszones en de erkenning van het belang van dierenwelzijn onder andere in de vorm van een verbod op circussen met wilde dieren.

Het beleid van het vorige kabinet heeft in Flevoland veel schade aangericht. Deze begroting toont daar de sporen van. Toen hij geschreven werd, zagen blijkbaar degenen die bijgedragen hebben aan het onderwerp Natuur het niet meer zitten en schreven op blz. 25, als een van hun activiteiten voor het komend jaar, “het in beeld brengen van de tekorten in natuurwaarden voor de evaluatie in 2016”.

Misschien zijn wij dromers, maar wij willen nu optimistischer zijn. Wij zijn van mening dat we moeten proberen verdere schade zoveel mogelijk te voorkomen. Laten we ons zo snel mogelijk gaan voorbereiden op het weer opstarten van Oostvaarderswold, zodat we concrete plannen kunnen aanbieden voor de landelijke beleidsvorming. Onze verworven gronden liggen nog klaar voor het voorkeursscenario 3.

Als we verder dromen, zien wij in 2022 de Floriade in Almere. Dit wordt de eerste keer dat er een Floriade wordt opgebouwd zonder gifstoffen, een paradijs voor bijen en vlinders zal het worden.
We maken ons echter wel zorgen om het Vogeleiland in het weerwater. We begrijpen dat het floriade terrein dit zal overlappen en willen bij deze graag weten of de effecten hiervan op bijvoorbeeld beschermde vogelsoorten al onderzocht zijn en welke beschermingsmaatregelen hiervoor genomen worden.

We zien tegen die tijd ook graag een helder en gezond Markermeer waarvan het water zo helder zal zijn dat je de driehoeksmosselen op de bodem kunt zien. Maar dan zullen er nu wel keuzes moeten worden gemaakt. Het toekomstbestendig ecologisch systeem voor het Markermeer is niet alleen verbonden aan een IJmeerverbinding, buitendijks bouwen bij Almere en Lelystad of uitbreiding van recreatie, maar is ook afgezien daarvan nodig om blijvend te kunnen voldoen aan de Natura2000 verplichtingen. Het gaat wel over een investering op lange termijn, maar het tempo waarin de investeringen nu gaan, waarbij eindelijk met veel moeite de eerste 9 miljoen van de benodigde 800 miljoen zijn geïnvesteerd, is te langzaam.

Voorzitter,
Na deze uitstap in onze dromen, keren even terug naar aardse sferen. We dalen zelfs af in de diepe ondergrond. Een dezer dagen zullen we de Nota Duurzaam Gebruik van de Ondergrond mogen verwachten. We hopen dat we daarin zullen kunnen lezen dat we in onze Flevolandse bodem geen gasopslag willen en geen opslag van nucleair afval. Ondertussen maken twee gemeenten zich zorgen over risico’s verbonden met mogelijke winning van steenkoolgas en schaliegas. De gemeente Noordoostpolder heeft een opsporingsvergunning voor schaliegas opgelegd gekregen, waarmee daar proefboringen kunnen worden uitgevoerd. Het standpunt van de gemeente Noordoostpolder is dat men zich daarover zorgen maakt en dat geen beslissingen over meewerken zullen worden genomen voordat er duidelijkheid is over mogelijke effecten.
Het winnen van schaliegas wordt inmiddels in steeds meer landen als omstreden beschouwd: Dat blijkt uit nieuw rapport van Friends of the Earth Europe, de Europese koepel van milieuorganisaties. In Frankrijk en Bulgarije mogen bijvoorbeeld geen boringen meer plaatsvinden, en in delen van Duitsland en Tsjechië gelden net als in Nederland moratoria.
De winning van schaliegas is omstreden omdat de boringen kunnen leiden tot aardbevingen en vervuiling van grond- en drinkwater.

Een van de mogelijke risico’s is bodemdaling en als er iets schade kan aanrichten in Flevoland en met name in de Noordoostpolder is dat bodemdaling. Het gebied waarvoor de vergunning is afgegeven strekt trouwens ook uit over Urk, maar de mening van de politiek in Urk daarover is ons nog niet bekend. Anders is dat in Lelystad. Daar hebben B&W besloten Lelystad uit te roepen tot schaliegasvrije gemeente, een van de 39 gemeenten die dat inmiddels gedaan hebben. Wij willen onze steun uitdrukken aan deze gemeenten en willen de Staten vragen dat ook te doen. Dat kan bijvoorbeeld door een motie die we daarover indienen te steunen.

Voorzitter,
Voor ons zit een nieuw college: met 4 boerenzonen. Tijdens de verkenningsfase mochten we onze wensen uiten. Dat was voor ons niet zo moeilijk. Sinds we hier aanwezig mogen zijn, hebben we herhaaldelijk gepleit voor het aanwijzen van een gedeputeerde speciaal belast met dierenwelzijn als aandachtspunt. Tot nu toe zonder resultaat.

Nu hebben we een college met 4 boerenzonen. Het is toch moeilijk voor te stellen dat geen van deze 4 boerenzonen dierenwelzijn als zijn aandachtspunt wil opnemen.

Heren, wij dagen u uit.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer