Algemene beschou­wingen, 30 mei 2012


30 mei 2012

Voorzitter,
Wij sluiten ons aan bij de complimenten voor de duidelijke stukken.

Het is in Flevoland nog steeds het geval dat in dit soort nota’s dieren en hun welzijn niet voorkomen. Maar dat betekent niet dat we in Flevoland niet op de goede weg waren en jarenlang gewerkt hebben aan een provinciaal speerpunt wat niet alleen uniek was op het gebied van natuurontwikkeling en daarmee gunstig voor wilde dieren, maar ook op het gebied van recreatie en toerisme en van economisch belang. Na de tegenslagen met dit project, lijkt er nu weer een lichtpuntje.

Het lijkt er sterk op dat wat in het Lenteakkoord staat over de 120 miljoen minder bezuiniging voor natuur, die gebruikt kunnen worden voor robuuste verbindingen, geschreven is met het oog op Oostvaarderswold. We hebben dit via via ook gehoord uit Den Haag. Maar, als we zeker willen zijn dat we inderdaad ons deel krijgen, dan zullen we moeten blijven voldoen aan de in het akkoord omschreven voorwaarden "snelle realisatie, grote ecologische waarde, relevantie in kader van de realisatie van EHS, aansprekende gebieden, behoorlijke schaalgrootte en cofinanciering van andere partijen". Die omschrijving past precies bij OVW en dat zal naar onze mening betekenen dat we nu zo snel mogelijk door moeten met scenario 3.2 en latere uitbreiding door verdere aankopen in het gebied. Daarover moeten we dan met het rijk commitment zien te krijgen voor de nog benodigde middelen en ook voor aankoop van grond die in het gebied zal worden aangeboden. Als we nu de zaak zouden gaan vertragen met een zogenaamd open planproces, dan zijn we zo een jaar verder en kunnen we het geld van het Lenteakkoord wel vergeten.

Voorzitter,
We blijven bij het onderwerp biodiversiteit en natuur. Uit de recent gepubliceerde resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar bijensterfte blijkt dat Flevoland, na Friesland en Groningen, de derde provincie is met de grootste bijensterfte.

Bijenhouders en fruittelers waarschuwen al jaren voor de slechte stand van de honingbijen en wilde bijen. Meer dan de helft van de soorten die nu nog voorkomen staan op de rode lijst en de sterfte onder honingbijen is uitzonderlijk hoog. Zoals we allemaal weten kan het belang van bijen niet onderschat worden. Bijen zorgen voor ons voedsel; 75% van de soorten voedingsgewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen. De economische waarde van bestuiving van landbouwgewassen in Nederland wordt, in een rapport, dat Wageningen op verzoek van het ministerie gemaakt heeft, geschat op 1,1 miljard per jaar. De bij is onmisbaar voor onze groente- en fruitteelt bedrijven en is daarmee direct van belang voor onze economie.

De exacte oorzaak van bijensterfte is niet bekend, maar er komt steeds meer bewijs dat neonicotinoïden daar een belangrijke rol bij spelen, ofwel rechtstreeks, ofwel doordat daardoor de bijen verzwakt worden zodat ze kwetsbaarder zijn voor andere invloeden. De grootste gebruiker van neonicotinoïden is de bloembollenteelt. De sector beweert dat de hoeveelheid landbouwgif in de bloembollenteelt sterk verminderd is, maar dat uit gegevens van het CBS blijkt dat de tussen 2000 en 2008 de gebruikte middelen met slechts 10% zijn verminderd. Wij waren daarom verbaasd dat een van onze gedeputeerden in een blog op de website van de provincie schrijft dat hij twijfelt of hij moet gaan uitzoeken of het verbod op bloembollenteelt op pachtgrond zou kunnen worden opgeheven. Uit metingen van waterschap Zuiderzeeland blijkt dat in Flevoland de normen van neonicotinoïden in oppervlaktewater met een factor van meer dan 5 worden overschreden.

De provincie kan op zich rechtsreeks niet veel doen aan het gebruik van landbouwgif. Wat ze wel kan doen is niet stimuleren dat de bloembollenteelt in Flevoland wordt uitgebreid of wel stimuleren dat overgestapt wordt op biologische bloembollenteelt. Wat ze ook kan doen is bij het rijk aandringen op het verbieden van bepaalde gifstoffen. Wat we verder aan GS zouden willen vragen is te onderzoeken hoe bij bermbeheer of andere groenvoorzieningen maatregelen genomen kunnen worden om de soorten wilde bijen in Flevoland te versterken. We denken aan een pilot op dat gebied. We hebben onze vragen samengevat in twee moties. In de eerste motie vragen we het College er bij het Rijk op aan te dringen neonicotine-insecticiden te verbieden en in de tweede motie zien we graag een onderzoek naar de mogelijkheid van een pilot voor bij-vriendelijk bermbeheer, het niet actief bevorderen van het gebruiken van pachtgrond voor bloembollenteelt en met het waterschap en de bloembollenteelt in overleg te gaan om te kijken naar mogelijkheden om de emissie van giftige stoffen te beperken.

Voorzitter, eind maart hebben wij een motie ingediend met betrekking tot de afschot van vossen in het Greppelveld met behulp van kunstlicht. Omdat dit anders verliep dan we voorzien hadden heb ik die toen weer ingetrokken en hebben we nu de kans genomen deze te kunnen aanpassen om nu weer in te dienen.

Vorig jaar hebben de jagers van faunabeheer een ontheffing aangevraagd voor het gebruik van kunstlicht voor het afschieten van konijnen en vossen aan dijken in Flevoland. De rechter in Zwolle heeft toen uitgesproken dat Flevoland die ontheffing niet mocht afgeven omdat dit in strijd is met het Beneluxverdrag. Volgens het Beneluxverdrag is het gebruik van kunstlicht een illegaal jachtmiddel. In verschillende andere provincies hebben rechters zich ook uitgesproken tegen dit jachtmiddel. Friesland is inmiddels in hoger beroep gegaan en de Raad van State heeft om verheldering gevraagd bij het Benelux Gerechtshof. Antwoord kan nog jaren duren. Nu zijn wij erachter gekomen dat er nog een ontheffing openstaat voor het gebruik van kunstlicht bij de jacht op vossen in het Greppelveld, grond van het Flevolandschap. Deze ontheffing geldt tot en met 2013 en wordt in de winter toegepast. Wij willen graag voorkomen dat er aankomende winter weer gebruik gemaakt wordt van kunstlicht. Het gebruik van dit jachtmiddel is nu zeer in opspraak dus het lijkt ons zaak het signaal af te geven dat ook Flevoland niet achter dit jachtmiddel wil staan. De gedeputeerde heeft de vorige keer aangegeven dat de provincie niet in staat is een reeds verleende ontheffing in te trekken omdat er dan door de aanvrager een bezwaar richting provincie zal komen. Om dat te voorkomen hebben wij onze motie aangepast en verzoeken wij nu het College om het Flevolandschap te vragen, namens PS, de aanvraag voor de ontheffing in te trekken. Het Flevolandschap is er dan vrij in te doen wat zij wil, of zij wel of niet ingaat op het verzoek van PS, maar dan hebben wij als provincie aangegeven geen voorstander te zijn van illegale jachtmiddelen.

Tot zover, voorzitter.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer