Algemene beschou­wingen, 27 mei 2010


27 mei 2010

Thuiswerken
We beginnen met een praktisch punt. Vorig jaar heeft de Taskforce Mobiliteitsmanagement onder leiding van Lodewijk de Waal een advies uitgebracht waarbij o.a. gepleit werd voor meer thuiswerken. De ministers Eurlings en Cramer hebben hun instemming met dit advies uitgesproken. Wij willen voorstellen om ook in de provincie het thuiswerken te stimuleren. Thuiswerken leidt niet alleen tot een efficiënter ruimtegebruik. Het draagt ook bij tot minder vervoersstromen van woon-werkverkeer met vermindering van de uitstoot van uitlaatgassen. De provincie kan hierbij een voorbeeldrol spelen. Wij willen daarom een motie indienen die bij de provincie Zuid Holland onlangs statenbreed is aangenomen.

Voorzieningen Almere
Bij besprekingen over rapportages over het IFA, is het opvallend dat voor de Programmalijn Kwaliteitsslag Groenblauwe Stad nog steeds geen inhoudelijke projecten zijn ingebracht. De provincie heeft een folder uitgebracht genaamd “Weet jij wat de provincie doet?” waarin we lezen dat Almere onder andere bekend is door de Kemphaan met de apeneilanden van stichting AAP. Stichting AAP vangt uitheemse diersoorten op. Veelal verwaarloosde en mishandelde apen maar ook andere dieren afkomstig van circussen, laboratoria, illegale handel etc. Andere functies zijn voorlichting, educatie en preventie. Stichting AAP is de grootste uitheemse dierenopvang van Europa en trekt veel toeristen die nieuwsgierig afkomen op de uitheemse diersoorten en al wat meer AAP te bieden heeft. Uit het imago-onderzoek van de provincie blijkt ook dat AAP een belangrijke toeristische attractie is. Met Google vind je met de combinatie ‘attractie’ en ‘Almere’ voor 1/3 stichting AAP terug. Het zou dus kunnen passen in het IFA, en het eerste project kunnen zijn in de Programmalijn Kwaliteitsslag Groenblauwe Stad. AAP heeft ook een economische betekenis, zij dragen bij aan de werkgelegenheid en hebben voldoende ruimte voor stagiaires.

Financieel is de situatie van Stichting AAP zorgelijk. Ze zijn afhankelijk van donaties en sponsoring en dat geeft te weinig continuïteit op langer termijn. Momenteel is er een groot probleem doordat wettelijk de termijn voor quarantaine is verlengd van 6 weken naar 13 weken. Dat betekent dat nu niet voldaan kan worden aan de grote vraag voor opvang en er nieuwe quarantaineruimtes gebouwd moeten worden. Daarnaast blijkt een groot verblijf voor primaten spoedig aan vervanging toe. Gezien de populariteit van AAP en de behoefte aan steun komen wij graag binnenkort op dit onderwerp terug.

‘Meatfree Monday’
We hebben hier al eerder gezegd dat alle klimaatproblemen opgelost zouden zijn als iedereen minder vlees zou gaan eten, maar dat vereist een wereldwijde campagne van bewustwording en dat gaat niet van vandaag op morgen. Een belangrijk initiatief is nu de uit Engeland afkomstige Meatfree Monday, van ex-Beatle Paul McCartney. Tijdens de Financiële Beschouwingen van 8 november 2007, dus bijna 2 jaar geleden, is hier een motie statenbreed aangenomen om met de partners te overleggen of er draagvlak is om flevolandbespaart.nl uit te breiden met informatie over andere manieren om klimaatverandering tegen te gaan. Helaas blijkt daar nog niets mee gebeurd te zijn; er wordt nu op de site van de provincie zelfs helemaal niet meer verwezen naar flevolandbespaart.nl. Maar we zagen op de site wel een nieuw domein dat de provincie geregistreerd heeft, duurzaamflevoland.nl en we zijn benieuwd naar de plannen daarmee. We willen vragen om ook het initiatief van Paul McCartney hierop bekend te maken. Met allemaal een dag per week geen vlees eten halen we alle klimaatdoelstellingen van Nederland. We zouden ook als provincie hieraan het goede voorbeeld kunnen geven door Meat Free Mondays te promoten in het bedrijfsrestaurant. Dus geen verplichtingen voor de werknemers, alleen een herinnering, bv. met een poster. We hebben hiervoor een motie.

Biologische landbouw
Tijdens de algemene beschouwingen van vorig jaar is een motie aangenomen om biologische landbouw in Flevoland verder te stimuleren. We hebben al informatie ontvangen over plannen die het Centrum voor Biologische Landbouw heeft, maar ook informatie dat het pMJP-budget voor dit onderwerp al volgeboekt is. De gedeputeerde heeft in een recente commissievergadering aangekondigd dat dit onderwerp in mei ter sprake komt in GS en daarna naar ons komt. Wij zien dat met grote belangstelling tegemoet.

Intensieve veehouderij
Uitbreiding van de mogelijkheden voor intensieve veehouderij staat hier haaks op en is in strijd met het beleid van een duurzame provincie. Het is teleurstellend dat de agrarische lobby onder statenleden geleid heeft tot plannen om het bedrijfsoppervlakte van stallen veel verder uit te breiden dan in de plannen van GS. Wij zijn ervan overtuigd dat dit is strijd is met de wensen van de meerderheid van onze burgers en het lijkt ons goed om dit onderwerp inzet te maken van de komende statenverkiezingen en de definitieve keuze over te laten aan de volgende Staten. Sinds kort is er een manifest tegen de intensieve veehouderij opgesteld door ruim 100 hoogleraren, zei pleitten voor een omvorming van de intensieve veehouderij naar een dier-, mens- en milieuvriendelijk systeem. Zij bevorderen hiermee het groeiend besef van dreigingen voor het milieu vanwege uitstoot van broeikasgassen, de volksgezondheid zoals antibioticaresistentie, Q-koorts en vogelgriep. In plaats van het groeien van de veehouderij hopen wij op het groeien van het besef van de gevaren en het leed, met name binnen deze staten.

Hazen
De provincie werkt mee aan de Zoogdieratlas, hoewel er op onze nieuwe site geen link meer staat. Op de Zoogdieratlas worden meldingen van zoogdieren bijgehouden. Het resultaat voor hazen in Flevoland is schrikbarend. Dit jaar zijn er in zuidelijk Flevoland nog maar 8 meldingen van hazen gedaan (in NOP 17). Ook uit landelijk onderzoek blijkt dat de hazenstand achteruit blijft gaan. We hebben de lage hazenstand eerder aangehaald en geprobeerd hier verandering in te brengen waar een meerderheid van partijen achter stond. Helaas hebben we het doel destijds niet kunnen halen door afwezigen onder partijen. We weten dat de hazenstand in tien jaar tijd gedaald is van bijna 12.000 individuen naar zo’n 4.000 en zijn er nu achter dat deze trend zich helaas blijft voortzetten. Om die reden doen wij vandaag nog een poging om te voorkomen dat Flevoland binnenkort geen haas meer over heeft. Wij hebben hiervoor een motie opgesteld.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer