Stop de aanrijding van reeën op de Rietweg!


Indiendatum: 14 jan. 2021

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de vele aanrijdingen van reeën op de Rietweg:

 1. Bent u bekend met het nieuws dat er de afgelopen 3 maanden meer reeën (6) zijn aangereden op de Rietweg in Lelystad dan vorig jaar in dezelfde periode (0)?

 2. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat dit aantal dode reeën onacceptabel is? Zo nee, waarom niet?
 3. Heeft u actie ondernomen om deze aanrijdingen op een diervriendelijke manier te voorkomen? Zo ja, wat heeft u gedaan? Zo nee, waarom niet?
 4. In de berichtgeving gaf de Faunabeheereenheid Flevoland een reactie op de aanrijdingen. Zij zeiden dat automobilisten: “vooral niet moeten uitwijken. Rijd het dier aan.” De Partij voor de Dieren is geschokt door dit advies. Deelt het college deze mening en neemt u afstand van dit advies? Zo nee, waarom niet?
 5. Wilt u ons toezeggen er alles aan doen om dit soort draconische adviezen te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
 6. In de berichtgeving wordt aangegeven dat het probleem deels wordt veroorzaakt doordat meer mensen hun hond los laten lopen in het aangrenzende Larserbos. De reeën schrikken hiervan en vluchten. Is er al overwogen om een losloopgebied in het Larserbos aan te wijzen en in het overige gedeelte van het bos honden aan de lijn te verplichten? Zo nee, waarom niet?

 7. Twee effectieve en bewezen manieren van het tegengaan van aanrijdingen met wild zijn een snelheidsverlaging naar maximaal 60 km/u en wildreflectoren langs de weg. Wildreflectoren (zoals op de Veluwe worden gebruikt) zorgen ervoor dat wild tijdig gewaarschuwd wordt voor naderend gevaar. De reflectoren fungeren als een soort stoplicht, dat aangeeft wanneer het gevaar is geweken. Bent u bereid om deze reflectoren te plaatsen? Zo ja, hoeveel en waar? Zo nee, waarom niet?

 8. Op welke manieren wordt de maximale snelheid (80 km/uur) momenteel gehandhaafd? In hoeverre is deze handhaving effectief?

 9. Zijn de vervoersbewegingen van auto’s rond de Rietweg, Larserdreef en Ziebiesweg onderzocht? Zo ja, hoe hard wordt daar gemiddeld gereden en op welke tijdstippen zijn deze wegen het drukst? Zo nee, waarom is dit nog niet onderzocht?

 10. Kunt u verklaren waarom er niet gekozen is voor een snelheidsverlaging naar 60 km/u op de Rietweg, nu hier veel ongelukken met reeën hebben plaatsgevonden?

 11. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de meeste aanrijdingen met reeën tussen 19:00 en 08:00 uur plaatsvinden. Door uit te zoeken welke van de drie omliggende wegen het rustigst is, kunnen de dieren daarheen gelokt worden om over te steken. Dit kan gedaan worden door hen te sturen met een virtueel hekwerk en over te laten steken met wildreflectoren. Op de meest rustige weg kan dan tussen 19:00 en 08:00 uur een snelheidsbeperking worden afgedwongen tot 60 km/u, met daarbij duidelijke bebording over het gevaar van overstekend wild. Wilt u deze diervriendelijke maatregelen toepassen om tegemoet te komen aan de nieuwe situatie in het bos (meer wandelaars)? Zo nee, waarom niet?
 12. Wat is de langetermijnvisie van het college ten aanzien van dit probleem? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het consequent laten aanrijden van dieren geen duurzame, diervriendelijke oplossing is en gevaar oplevert voor de bestuurders die betrokken raken bij dergelijke ongelukken?

 13. Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden zonder te verwijzen naar eerdere antwoorden?