Staten­vragen over illegale jacht op ganzen


Indiendatum: sep. 2017

Schriftelijke vragen ex. artikel 23 Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland over de illegale jacht op ganzen

Geachte Voorzitter van Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de illegale jacht op ganzen:

 1. Bent u op de hoogte van het bericht van Omroep Flevoland van 7 september 2017 ‘Omgevingsdienst tikt faunabeheer op de vingers’ [1], waarbij de Omgevingsdienst de Faunabeheereenheid op de vingers heeft getikt vanwege het illegaal doden van 82 grauwe ganzen? Bent u het met ons eens dat een tik op de vingers door de Omgevingsdienst veel te mild is, aangezien het illegaal doden van dieren een misdrijf is waarvoor een celstraf tot zes jaar en een maximale geldboete van 82.000 euro staat? Zo neen, waarom niet?
 2. Bent u het met ons eens dat de beslissing van de Omgevingsdienst, gebaseerd op het idee dat de kans op herhaling klein is aangezien er nu weer een ontheffing voor afschot zou gelden, onjuist is, aangezien er op dit moment geen ontheffing voor afschot geldt, maar enkel voor ondersteunend afschot, in aanvulling op verjagingsacties, en grauwe ganzen dus zeker niet meer in zulke getalen afgeschoten mogen worden? Zo neen, waarom niet?
 3. Bent u het met ons eens dat er daarom wel aanleiding is voor het opleggen van een last onder dwangsom? Wat gaat GS er verder aan doen om te zorgen dat de Faunabeheereenheid niet weer fatale fouten maakt? Acht GS de Omgevingsdienst nog in staat te handhaven nu blijkt dat zij de ontheffingen niet juist interpreteert? Zo nee, wat gaat GS doen om hier verbetering in te brengen?
 4. Bent u het met ons eens dat de Faunabeheereenheid, die als derde partij betrokken was bij de zaak bij de voorzieningenrechter, bekend moet zijn geweest met de uitspraak van 12 april 2016, waarbij de ontheffing was vernietigd en was uitgesproken dat de ontheffing was geschorst tot 6 weken na de nieuwe uitspraak op bezwaar? Heeft de Faunabeheereenheid inmiddels spijt betuigd voor dit misdrijf?
 5. U motiveert uw besluit om in de nieuwe ontheffing [2] toe te staan dat faunabeheerders vergezeld mogen worden door 10 jagers, in plaats van door 4 jagers in de eerdere ontheffingen, door te stellen dat sinds de aanvraag het aantal faunabeheerders verminderd is. Hoeveel faunabeheerders waren er werkzaam tijdens de aanvraag en hoeveel tijdens het besluit tot nieuwe ontheffing? Hoe komt u daarmee rekenkundig tot de conclusie dat er door dit mindere aantal 10 jagers per faunabeheerder nodig zijn i.p.v. 4 jagers?
 6. Bent u ervan op de hoogte dat op het moment dat dit misdrijf plaatsvond, de nog niet geldende ontheffing gepubliceerd stond op de website van provincie Flevoland, maar er niet bij stond dat de ontheffing geschorst was tot 25 augustus 2016 (zie bijvoorbeeld de archiefversie van 17 juli 2016 [2])?
 7. Waarom heeft GS in de ontheffing van 14 juli 2016 niet opgenomen dat deze pas 6 weken na het besluit kon ingaan?
 8. Op de website van de provincie Flevoland [3] staan geldige en niet geldige vergunningen en ontheffingen door elkaar, zonder duidelijke vermelding wanneer een ontheffing niet meer geldig is. Ook staan de ontheffingen op twee verschillende locaties gepubliceerd. Tevens staan vergunningen, ontheffingen en aanwijzingen niet allemaal onder het juiste jaar gepubliceerd en ontbreken er (geldende) ontheffingen die gunstiger voor de dieren uitpakken dan de wel gepubliceerde ontheffingen die niet meer gelden. Bent u het met ons eens dat dit rommelig is en voor verwarring kan zorgen, zeker aangezien in de niet-geldende besluiten vaak een einddatum staat die nog niet verstreken is, waardoor de kans bestaat dat zo’n ontheffing abusievelijk wordt aangezien als wel-geldend? Zo neen, waarom niet?
 9. Bent u bereid om streng handhavend op te treden tegen jagers die overtredingen begaan, ook al is de informatieverstrekking door de provincie onduidelijk, aangezien het bij uitstek de jagers zijn die zeer goed op de hoogte moeten zijn van het feit dat slechts de informatie uit het betreffende besluit geldt? Zo neen, waarom niet?
 10. Bent u bereid om eens goed te kijken naar de online gepubliceerde ontheffingen, vergunningen en aanwijzingen en deze met de grootste spoed op orde te maken, waarbij duidelijk wordt vermeld wanneer een besluit niet meer van kracht is, inclusief de reden daarvoor? Zo neen, waarom niet?
 11. Voor de duidelijkheid: welk van de vergunningen, ontheffingen en aanwijzingen op de website van de provincie Flevoland zijn op dit moment niet in werking?
 12. De ontheffing voor het ’s nachts mogen gebruiken van geweer en kunstlicht om op vossen te kunnen jagen van 19 augustus 2014 (die op de website staat bij de in 2015 verleende ontheffingen) is ingetrokken door de ontheffing van 21 december 2016 (die niet op de website staat). Volgens de nieuwe ontheffing mag op dit moment ’s nachts geen gebruik gemaakt worden van geweer en kunstlicht wegens het niet gereed zijn van de werkplannen. In de ingetrokken, maar wel online gepubliceerde ontheffing staat een einddatum van 31 juli 2019. Bent u het met ons eens dat dit geïnterpreteerd kan worden alsof deze ontheffing wel nog geldig is? Zo neen, waarom niet?
 13. Bent u het met ons eens dat de Faunabeheereenheid deze interpretatie inderdaad zo maakt, gezien de informatie die zij hebben gepubliceerd op hun website [4]: “Vanaf 19 augustus 2014 is er een ontheffing voor het doden van vossen in de omgeving van freilandkippenbedrijven m.b.v. kunstlicht. Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het gebruikmaken van de ontheffing. Zie voor de voorwaarden op de ontheffing via de bijgaande link naar de provincie Flevoland http://www.flevoland.nl/Loket/Vergunningen/Verleende-vergunningen-2015”? Klopt de informatievoorziening onder ‘Ontheffingen F.B.E.’? Zo nee, wat klopt er niet? Komt deze informatie overeen met de informatievoorziening op de provinciale website? Zo ja, heeft u daar een verklaring voor? Zo neen, waarom niet?
 14. Bent u het met ons eens dat door deze foutieve informatie de kans bestaat dat dieren illegaal gedood worden? Zo neen, waarom niet?
 15. Op 20 juni 2017 heeft GS het Addendum 2017-2018 voor het Faunabeheerplan Flevoland 2014-2018 van 8 juni 2017 goedgekeurd. Hierin verwijst de Faunabeheereenheid op p.48 naar de ganzenontheffing met nummer 1781821. Deze ontheffing werd op 12 april 2016 door de rechter geschorst, waarna GS zelf op 14 juli 2016 de ontheffing heeft herroepen. Waarom keurt GS een addendum met een verwijzing naar een niet geldende ontheffing goed?
 16. Bent u het met ons eens dat uit het verkeerd interpreteren van verschillende ontheffingen alsmede het verkeerd informeren van jagers via hun website blijkt dat de Faunabeheereenheid hun werk niet juist uitvoert? Wat gaat u daaraan doen?

Bij voorbaat dank voor de beantwoording.

Namens de Flevolandse fractie van de Partij voor de Dieren,

Leonie Vestering, lid Provinciale Staten

1. https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/150940/flevoland-omgevingsdienst-tikt-faunabeheer-op-de-vingers

2.https://archief13.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20160717103601/http://www.flevoland.nl/Loket/Ter-inzage/Ontheffing-afschot-grauwe-ganzen-Flevoland

3. https://www.flevoland.nl/loket

4. http://faunabeheer-flevoland.nl/index.php?route=content/index&title=Ontheffingen_F.B.E._

Indiendatum: sep. 2017
Antwoorddatum: 22 sep. 2017

Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van de Partij voor de Dieren over de illegale jacht op ganzen, ingediend op 22 september 2017, en de antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 7 november 2017 (21411210).

1. Bent u op de hoogte van het bericht van Omroep Flevoland van 7 september 2017 'Omgevingsdienst tikt faunabeheer op de vingers', waarbij de Omgevingsdienst de Faunabeheereenheid op de vingers heeft getikt vanwege het illegaal doden van 82 grauwe ganzen? Bent u het met ons eens dat een tik op de vingers door de Omgevingsdienst veel te mild is, aangezien het illegaal doden van dieren een misdrijf is waarvoor een celstraf tot zes jaar en een maximale geldboete van 82.000 euro staat? Zo neen, waarom niet?

Antwoord
Ja, hiervan zijn wij op de hoogte. De omgevingsdienst heeft in haar brief d.d. 22-8-2017 gemotiveerd waarom het in dit geval niet mogelijk was handhavend op te treden. De Omgevingsdienst heeft in haar brief geen sanctie opgelegd.

2. Bent u het met ons eens dat de beslissing van de Omgevingsdienst, gebaseerd op het idee dat de kans op herhaling klein is aangezien er nu weer een ontheffing voor afschot zou geiden, onjuist is, aangezien er op dit moment geen ontheffing voor afschot geldt, maar enkel voor ondersteunend afschot, in aanvulling op verjagingsacties, en grauwe ganzen dus zeker niet meer in zulke getalen afgeschoten mogen worden? Zo neen, waarom niet?

Antwoord
Nee, wij steunen de aanpak van de Omgevingsdienst waarbij wij kijken naar het geheel van de afweging zoals deze is verwoord in de brief van 22-08-2017. De inschatting van de kans op herhaling is daar onderdeel van en in de brief is duidelijk verwoord dat het zonder ontheffing doden van grauwe ganzen verboden is.

3. Bent u het met ons eens dat er daarom wel aanleiding is voor het opleggen van een last onder dwangsom? Wat gaat GS er verder aan doen om te zorgen dat de Faunabeheereenheid niet weer fatale fouten maakt? Acht GS de Omgevingsdienst nog in staat te handhaven nu blijkt dat zij de ontheffingen niet juist interpreteert? Zo nee, wat gaat GS doen om hier verbetering in te brengen?

Antwoord
Nee, zie vraag 1. Wij hebben de Faunabeheereenheid hierop bij brief d.d. 21 september jl. aangesproken en er op aangedrongen om herhaling te voorkomen. Wij achten de Omgevingsdienst in staat handhavend op te treden tegen overtredingen met betrekking tot de Wet natuurbescherming.

4. Bent u het met ons eens dat de Faunabeheereenheid, die als derde partij betrokken was bij de zaak bij de voorzieningenrechter, bekend moet zijn geweest met de uitspraak van 12 april 2016, waarbij de ontheffing was vernietigd en was uitgesproken dat de ontheffing was geschorst tot 6 weken na de nieuwe uitspraak op bezwaar? Heeft de Faunabeheereenheid inmiddels spijt betuigd voor dit misdrijf?

Antwoord
Wij zijn het met u eens dat de Faunabeheereenheid bekend moet zijn geweest met de uitspraak. De Faunabeheereenheid heeft aangegeven dat zij haar interne processen heeft verbeterd om herhaling te voorkomen.

5. U motiveert uw besluit om in de nieuwe ontheffing toe te staan dat faunabeheerders vergezeld mogen worden door 10 jagers, in plaats van door 4 jagers in de eerdere ontheffingen, door te stellen dat sinds de aanvraag het aantal faunabeheerders verminderd is. Hoeveel faunabeheerders waren er werkzaam tijdens de aanvraag en hoeveel tijdens het besluit tot nieuwe ontheffing? Hoe komt u daarmee rekenkundig tot de conclusie dat er door dit mindere aantal 10 jagers per faunabeheerder nodig zijn i.p.v. 4 jagers?

Antwoord
Vermindering van het aantal faunabeheerders van 5 naar 3 en de toename van het aantal grauwe ganzen heeft ertoe geleid om meer jachtaktehouders toe te staan per faunabeheerder om daarmee effectief en efficie?nt te kunnen ver- en bejagen om schade van ganzen te voorkomen. Dit oordeel is deels rekenkundig en deels op grond van 'expert judgement' tot stand gekomen.

6. Bent u ervan op de hoogte dat op het moment dat dit misdrijf plaatsvond, de nog niet geldende ontheffing gepubliceerd stond op de website van provincie Flevoland, maar er niet bij stond dat de ontheffing geschorst was tot 25 augustus 2016 (zie bijvoorbeeld de archiefversie van 17 juli 2016)?

Antwoord
Ja.

7. Waarom heeft GS in de ontheffing van 14 juli 2016 niet opgenomen dat deze pas 6 weken na het besluit kon ingaan?

Antwoord
Dit was duidelijk aangegeven in de gerechtelijke uitspraak.

8. Op de website van de provincie Flevoland staan geldige en niet geldige vergunningen en ontheffingen door elkaar, zonder duidelijke vermelding wanneer een ontheffing niet meer geldig is. Ook staan de ontheffingen op twee verschillende locaties gepubliceerd. Tevens staan vergunningen, ontheffingen en aanwijzingen niet allemaal onder het juiste jaar gepubliceerd en ontbreken er (geldende) ontheffingen die gunstiger voor de dieren uitpakken dan de wei gepubliceerde ontheffingen die niet meer gelden. Bent u het met ons eens dat dit rommelig is en voor verwarring kan zorgen, zeker aangezien in de niet-geldende besluiten vaak een einddatum staat die nog niet verstreken is, waardoor de kans bestaat dat zo'n ontheffing abusievelijk wordt aangezien als wel-geldend? Zo neen, waarom niet?

Antwoord
Wij zijn het met u eens dat de informatie op onze website actueel en juist moet zijn. Dit is op orde gebracht.

9. Bent u bereid om streng handhavend op te treden tegen jagers die overtredingen begaan, ook al is de informatieverstrekking door de provincie onduidelijk, aangezien het bij uitstek de jagers zijn die zeer goed op de hoogte moeten zijn van het feit dat slechts de informatie uit het betreffende besluit geldt? Zo neen, waarom niet?

Antwoord
De handhaving wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek. De Omgevingsdienst heeft in haar brief d.d. 22-8-2017 duidelijk aangegeven wat de gevolgen kunnen zijn van het zonder ontheffing doden van grauwe ganzen. Jachtaktehouders worden in de eerste plaats op de hoogte gebracht door de FBE en jachtaktehouders worden in het veld ten allen tijde begeleid door de faunabeheerders. De informatievoorziening door de provincie is aanvullend maar niet verplicht. Wij zijn met u van mening dat de informatieverstrekking op de website van de provincie wel up-to-date moet zijn. Zie ook het antwoord op vraag 8.

10. Bent u bereid om eens goed te kijken naar de online gepubliceerde ontheffingen, vergunningen en aanwijzingen en deze met de grootste spoed op orde te maken, waarbij duidelijk wordt vermeld wanneer een besluit niet meer van kracht is, inclusief de reden daarvoor? Zo neen, waarom niet?

Antwoord
Ja, zie het antwoord op vraag 8.

11. Voor de duidelijkheid: welk van de vergunningen, ontheffingen en aanwijzingen op de website van de provincie Flevoland zijn op dit moment niet in werking?

Antwoord
Alleen de geldende ontheffingen staan op de website.

12. De ontheffing voor het 's nachts mogen gebruiken van geweer en kunstlicht om op vossen te kunnen jagen van 19 augustus 2014 (die op de website staat bij de in 2015 verleende ontheffingen) is ingetrokken door de ontheffing van 21 december 2016 (die niet op de website staat). Volgens de nieuwe ontheffing mag op dit moment 's nachts geen gebruik gemaakt worden van geweer en kunstlicht wegens het niet gereed zijn van de werkplannen. In de ingetrokken, maar wel online gepubliceerde ontheffing staat een einddatum van 31 juli 2019. Bent u het met ons eens dat dit geïnterpreteerd kan worden alsof deze ontheffing wel nog geldig is? Zo neen, waarom niet?

Antwoord
De genoemde ontheffing is van de website gehaald.

13. Bent u het met ons eens dat de Faunabeheereenheid deze interpretatie inderdaad zo maakt, gezien de informatie die zij hebben gepubliceerd op hun website: "Vanaf 19 augustus 2014 is er een ontheffing voor het doden van vossen in de omgeving van freilandkippenbedrijven m.b.v. kunstlicht. Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het gebruikmaken van de ontheffing. Zie voor de voorwaarden op de ontheffing via de bijgaande link naar de provincie Flevoland http://www.flevoland.nl/Loket/Vergunningen/Verieende-vergunningen-2015"? Klopt de informatievoorziening onder 'Ontheffingen F.B.E.'? Zo nee, wat klopt er niet? Komt deze informatie overeen met de informatievoorziening op de provinciale website? Zo ja, heeft u daar een verklaring voor? Zo neen, waarom niet?

Antwoord
Nee, deze informatievoorziening klopt niet, er is namelijk op 21 december 2016 een nieuwe ontheffing verleend aan de Stichting Faunabeheereenheid Flevoland (FBE). Als aanvrager van de nieuwe ontheffing wordt zij geacht op de hoogte te zijn van de geldende ontheffingen en de juiste informatie te publiceren op haar eigen website.

14. Bent u het met ons eens dat door deze foutieve informatie de kans bestaat dat dieren illegaal gedood worden? Zo neen, waarom niet?

Antwoord
Nee, zie voor de argumentatie het antwoord op vraag 9.

15. Op 20 juni 2017 heeft GS het Addendum 2017-2018 voor het Faunabeheerplan Flevoland 2014-2018 van 8 juni 2017 goedgekeurd. Hierin verwijst de Faunabeheereenheid op p.48 naar de ganzenontheffing met nummer 1781821. Deze ontheffing werd op 12 april 2016 door de rechter geschorst, waarna GS zelf op 14 juli 2016 de ontheffing heeft herroepen. Waarom keurt GS een addendum met een verwijzing naar een niet geldende ontheffing goed?

Antwoord
Dit betreft een kennelijke verschrijving en dit wordt gecorrigeerd.

16. Bent u het met ons eens dat uit het verkeerd interpreteren van verschillende ontheffingen alsmede het verkeerd informeren van jagers via hun website blijkt dat de Faunabeheereenheid hun werk niet juist uitvoert? Wat gaat u daaraan doen?

Antwoord
Nee, wij gaan ervan uit dat de Faunabeheereenheid haar werk juist uitvoert. Bij omissies is er over en weer overleg om het faunabeheer in Flevoland te verbeteren.

Interessant voor jou

Statenvragen ontheffing vangen en doden zwarte kraaien en kauwen

Lees verder

Schriftelijke vragen over de aanstelling van de heer Van Geel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer