Monde­linge vragen subsi­di­ëring EK Zoet­wa­ter­vissen


Indiendatum: jun. 2016

Door Leonie Vestering
Provinciale Staten van 29 juni 2016

Eerste termijn

  1. Beschouwt u de provincie als partner van dit EK Zoetwatervissen? Zo ja, waarom?
  2. Klopt het dat de organisatie van de EK zoetwatervissen een subsidieaanvraag heeft ingediend bij de gemeente? Zo ja, voor welk bedrag? En wat is de status van deze aanvraag?
  3. Bent u ervan op de hoogte dat in het verdrag van Lissabon erkent dat dieren ‘wezens zijn met gevoel’, dat in de Wet Dieren de ‘intrinsieke waarde van dieren’ erkent is, en dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vissen in staat zijn om pijn te voelen als gevolg van verwondingen?
  4. Hengelen is net als jagen een wrede vorm van tijdverdrijf ten koste van dieren. Deelt u onze mening dat het veroorzaken van pijn, stress en angst bij dieren ten behoeve van vermaak van de mens onacceptabel is?
  5. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen dat het welzijn van vissen niet voldoende beschermd worden, omdat we ons als mens minder in een vis kunnen herkennen, dan in bijvoorbeeld zoogdieren. Wij zijn ervan overtuigd dat indien de subsidieaanvraag niet om het hengelen van vissen, maar bijvoorbeeld om het hengelen van honden zou gaan, er met afschuw door het college gereageerd zou zijn en de Provincie het niet zou waarderen wanneer we als partner van een dergelijk EK wedstrijd vermeld zouden zijn. De reden dat wij een vergelijking met zoogdieren maken, is dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat vissen zenuwvezels en zenuwreceptoren bezitten die in hun structuur en functies volledig overeenkomen met die van zoogdieren en vogels. Het doet dus net zoveel pijn bij honden als bij vissen. Is de gedeputeerde het met ons eens dat ook vanuit dit perspectief genomen hengelen een zeer wrede vorm van dierenmishandeling ter vermaak van de mens is en hier geen plaats voor zou moeten zijn in Flevoland?
  6. Bent u bereid om toe te zeggen dat de provincie Flevoland geen subsidies verstrekt aan evenementen waarbij, puur en alleen ter vermaak van de mens, dieren structureel worden verwond? En bent u bereid om de organisatie van het EK zoetwatervissen een brief toe te sturen waarin u verzoekt de vermelding van de provincie als partner te verwijderen?

Tweede termijn

Ik heb een aantal vragen gesteld ook over de mening van de gedeputeerde. De mening heb ik niet gehoord. Ik kan nog een keer de vragen stellen, dat is een beetje zonde van de tijd, dus ik zou alsnog graag horen. Daarnaast geeft u aan dat binnen de bestaande wetgeving hengelen mogelijk moet zijn. Dat zou ik betwisten, eerder ook genoemd dat de intrinsiek waarde van dieren is erkend in de Wet dieren en dat je dus kan betwisten of het teogestaan moet zijn om dieren pijn aan te doen ten behoeve van vermaak van de mens en of dit ook past binnen een sportbeleid, of het heel sportief is om een haakje door de lip van een vis heen te prikken voor vermaak. Ik ben ervan overtuigd dat u anders zou antwoorden als vissen is staat waren om te gillen.

Indiendatum: jun. 2016
Antwoorddatum: 29 jun. 2016

Door gedeputeerde Jaap Lodders

Eerste termijn

Dank u wel, voorzitter. De eerste vraag van mevrouw Vestering is of de provincie als partner gezien mag worden van dit evenement, dat is niet het geval. Er is geen schriftelijke overeenkomst van diensten of subsidie.

Het is wel zo dat er een subsidie aangevraagd is bij de provincie, dat is ook direct het antwoord op uw tweede vraag. Die wordt op dit moment beoordeeld en het college zal daar binnen enkele weken een besluit over nemen. Het gaat om een bedrag van €10.000,- wat is aangevraagd.

Uw derde vraag of ik op de hoogte ben van het verdrag van Lissabon, het antwoord daarop is ja. Daar kan ik heel kort op zijn.

Vervolgens stelt u een paar vragen, die wil ik maar in één keer beantwoorden, over dierenwelzijn. Ik vat het maar even zo samen. Ik constateer dat voor het gebruik van jacht en ook sportvisserij gewoon wetgeving is, landelijk, waar ook de provincie haar aanvragen op beoordeelt. En ik constateer dat deze aanvraag, deze wedstrijd, ook binnen bestaande wetgeving past, dus als we akkoord gaan met de subsidie, dan handelen we gewoon binnen de bestaande wetgeving.

En als het gaat om de vraag of ik bereid ben om geen subsidie toe te kennen aan deze organisatie dan is mijn antwoord dat we kijken of het past binnen de subsidievoorwaarden, de algemene subsidieverordening, en of het past binnen het sportbeleid als het antwoord op beide ja is, dan staat ons niets anders te doen dan de subsidie ook daadwerkelijk te verlenen. Want nogmaals, dat zijn de kaders waaraan wij ons hebben te houden. En daar kan een ieder ook weer bezwaar tegen maken en anderszijds, als wij het af zouden wijzen, dan zouden wij bezwaar krijgen van de aanvrager van de subsidie. Als de aanvraag past binnen de kaders zoals geschetst, staat ons niets anders dan die subsidie ook toe te kennen.

Tweede termijn

Voorzitter, mevrouw Vestering vraagt naar de mening van de gedeputeerde en die is volgens mij niet zo interessant. Ik heb daar wel een mening over, maar wij hebben ons als GS aan de wet te houden en het zou heel raar zijn als iedere gedeputeerde een eigen mening zou hebben en op basis van die eigen mening wel of geen besluiten zou nemen. Dat kan volgens mij niet. Dat staat de wet volgens mij ook niet toe, voorzitter.

En past het binnen het sportbeleid? Sportbeleid gaat uit van grootschalige sportevenementen. Dit wordt gezien als een grootschalig sportevenement. Het gaat om een Europees Kampioenschap. Daar hebben we criteria voor opgenomen in de sportnota. Nogmaals, dat ligt nu voor ter beoordeling, ambtelijk, of dat wel of niet past. En op basis daarvan krijgt GS een advies en zullen wij daar binnen enkele weken een besluit over nemen.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer