Laat Konik­paarden niet het slacht­offer zijn van falend beleid


Indiendatum: 26 nov. 2021

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de

Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over het slachten van konikpaarden in de Oostvaardersplassen.

Wij stellen de volgende vragen aan het college van GS:

 1. Kent u het bericht ‘'Opdringerige konikpaarden Oostvaardersveld geslacht’? [1]
 2. Hoe wordt ‘opdringerig’ in deze context gedefinieerd? Door wie is dit waargenomen en hoe vaak? Is er daadwerkelijke interactie tussen mensen en paarden geweest, of werd dit alleen verwacht?
 3. Zijn er dierengedragskundigen/biologen geconsulteerd over deze kwestie en zo ja, mogen wij daar een terugkoppeling van ontvangen? Als deze niet zijn geconsulteerd, waarom niet?
 4. Waarom geeft u in de pers ‘bijvoerders’ en andere mensen die op de paarden afkomen, de schuld van de slacht alsof dit de enige optie was om hiertegen te doen?
 5. Denkt u dat bovenstaande positieve invloed heeft op de relatie van SBB en het publiek?
 6. Is er gekeken naar andere, minder dodelijke, oplossingen voor het door SBB vastgestelde ‘probleem’ bij de paarden, zoals uitplaatsing of gedragstherapie, het handhaven door BOA’s, etc.? Kunt u per alternatief de beslisboom van SBB opvragen en terugkoppelen aan PS?
 7. Waarom zijn er geen maatregelen door SBB genomen tegen ‘opdringerige bezoekers’ in plaats van als eerste te kiezen voor slacht?
 8. Klopt het dat de plek van de geslachte konikpaarden ingenomen zal worden door konikpaarden uit andere gedeelten van de Oostvaardersplassen?
 9. Het gedeelte van de Oostvaardersplassen waar de konikpaarden zich in bevonden, valt onder de regeling voor gehouden dieren, waar GS een zorgplicht over heeft. Hoe valt deze zorgplicht voor de paarden te rijmen met hen direct laten slachten?
 10. Deelt u het inzicht dat de nieuwe aanwas van konikpaarden mogelijk eenzelfde lot te wachten staat, als mensen opnieuw deze paarden zullen benaderen, aaien en voeren? Zo nee, waarom niet?
 11. Hoe wordt voorkomen dat de nieuwe aanwas eenzelfde lot ondergaat?
 12. Wij willen hierbij toch nog een hele sterke oproep doen om in een volgende, zelfde situatie voor een alternatief te kiezen, bijvoorbeeld het gebied voor mensen afsluiten, of de paarden terugplaatsen in het hoofdgebied van de OVP, kunt u hierin meegaan? Zo nee, waarom niet?
 13. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden zonder daarbij te verwijzen naar eerdere antwoorden?

[1] https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/262552/opdringerige-konikpaarden-oostvaardersveld-geslacht

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer