Grote risico’s volks­ge­zondheid door afschot in de Oost­vaar­ders­plassen


Indiendatum: 12 nov. 2021

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over grote risico’s voor de volksgezondheid door het continueren van het afschot van de Grote Grazers in de Oostvaardersplassen, ondanks de zware uitbraak van de hoog pathogene variant van het zeer gevaarlijke en besmettelijke vogelgriep virus. Hoe kan het college verantwoorden dat het afschot in de Oostvaarderplassen doorgaat ondanks een jachtverbod i.v.m. de zware uitbraak van het zeer gevaarlijke en besmettelijke vogelgriepvirus binnen de 10 kilometer-radius?

 1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het gebruik van geluiddempers nooit voldoende zekerheid kan geven op het niet-verstoren van watervogels, ook gezien de fouten in het afschot in eerdere winters?
  Zo nee, waarom niet?
  Betrek bij het antwoord geven graag de vele filmpjes van afgelopen winters waarin kuddes wel degelijk in paniek raakten en daardoor vogels opschrokken en in grote paniek opvlogen?
 2. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat alles op alles gezet moet worden om verdere verspreiding van de vogelgriep binnen en buiten Flevoland te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
 3. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het voorzorgprincipe hier leidend zou moeten zijn? Zo nee, waarom niet?
 4. Vogelgriep is een vreselijke nare ziekte, in de eerste plaats voor de getroffen vogels zelf. Bent u met de Partij voor de Dieren fractie eens dat de zorg voor de gezondheid van onze vogels van een veel groter belang is dan het behalen van afschotquota?
  Zo nee, waarom niet?
 5. Vogelgriep is een hele gevaarlijke ziekte, ook voor mensen. Het zou zelfs kunnen leiden tot een veel grotere pandemie dan covid-19. Bent u met de Partij voor de Dieren fractie eens dat de zorg voor de volksgezondheid van onze inwoners van een veel groter belang is dan het behalen van afschotquota? Zo nee, waarom niet?
 6. Hoe gaat u zich verantwoorden tegenover de pluimveehouders in Flevoland, als zij door mogelijke paniek bij afschot eventueel hun dieren moeten ruimen?
 7. In de vorige jaren gingen er ook geregeld zaken mis in toezicht en handhaving. Gaat u extra toezichthouden in het gebied om zeker te zijn dat er geen vogels verstoord worden en zo ja op welke wijze en hoe vaak?
  Zo nee, waarom niet? En hoe kunt u dan garanderen dat er ook echt daadwerkelijk geen vogels worden opgeschrikt en bijdragen aan verdere verspreiding van de vogelgriep?
 8. 9) Is GS bereid, dit alles in overweging nemende, alsnog het afschot in de Oostvaardersplassen op te schorten tot het gevaar van de vogelgriep geweken is?
  Zo nee, waarom niet?
 9. Gezien de ernst en urgentie van de situatie, kunt u deze vragen met de groots mogelijke spoed beantwoorden?

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer