Kopij provin­ciale verkie­zings­krant 13 feb. 2007


12 februari 2007
Kopij Provinciale Verkiezingskrant 13 feb. 2007

Het motto van de Partij voor de Dieren voor de komende verkiezingen is “Mededogen in alle Staten”. Mededogen en beschaving moeten uitgangspunten worden van politieke besluitvorming. Niet het recht van de sterkste moet het zwaarste wegen, maar de bescherming van de zwakste. Daarom is er nu ook in Flevoland een partij die van dieren, natuur en milieu het hoofdthema heeft gemaakt. De ideale partij voor Flevolanders die vinden dat we moeten stoppen met het uitbuiten van dieren, met de ongebreidelde uitstoot van broeikasgassen, met het altijd maar voorrang geven aan economie.

Dieren zijn net als mensen wezens met bewustzijn en gevoel en hebben het morele recht op respectvolle behandeling. De PvdD is onderdeel van het snelgroeiend beschavingsoffensief dat opkomt voor de belangen van dieren en streeft naar versterking van hun morele en juridische status. Beschaving uit zich in de wijze waarop mensen omgaan met andere levende wezens op deze aarde en met de natuurlijke omgeving. De PvdD kiest voor duurzaamheid. U kiest dus niet alleen voor de PvdD in het belang van dieren, maar ook in het belang van uzelf, uw kinderen en kleinkinderen.

Bij de laatste landelijke verkiezingen kwam de PvdD in de Tweede Kamer. Aangejaagd hierdoor heeft zich een ware revolutie op het gebied van dierenwelzijn voorgedaan. Dit willen we voortzetten in de provincies. Op de beleidsterreinen waar de PvdD zich hier wil laten gelden zijn de toepassing van de Flora- en faunawet (de jacht), de vergunningverlening aan (bio-industrie)bedrijven en het behoud van natuurgebieden de belangrijkste.

Een aantal speerpunten van de PvdD zijn:

- geen uitbreiding van de bio-industrie;

- omschakeling van bio-industrie naar biologische landbouw en veehouderij;

- pelsdierfokkerijen weg uit Flevoland;

- duurzaamheid als uitgangspunt voor het beleid;

- verbod op plezierjacht;

- bestrijding van schade door dieren op diervriendelijke wijze en niet door jacht;

- bescherming van natuurgebieden.

  • Heeft de jeugd hier de toekomst? (wat moet er op het gebied van jeugd gebeuren: speerpunt(en) van de partij waar moet extra geld naar toe)

Door de manier waarop de mens met de natuur en de aarde als ecosysteem omgaat, wordt de toekomst van de jeugd en van komende generaties bedreigd. De Partij van de Dieren wil dat de jeugd kan opgroeien in een schone leefomgeving. De jeugd heeft recht op goede opvoeding en onderwijs, waarin ethiek, gezondheid, voeding, natuur, dierenwelzijn, milieu, sociale vaardigheden en cultuur essentiële onderdelen vormen.

  • Wat (ver)bouwen wij hier: Hoe gaan wij in de toekomst met ruimte om: is de insteek meer bouwen en als gevolg daarvan meer recreatie/natuur minder boerenbedrijven of alleen bouwen voor de eigen behoefte. Alleen bouwen in de grote steden of ook in de kleinere kernen, etc.

We moeten zuinig zijn op Flevoland als groenste provincie van ons land. Bij uitbreiding van de steden moet compensatie plaatsvinden van groene ruimte als leefgebied voor dieren, recreatie- en rustgebied voor omwonenden.

  • Minder files: waar zoekt u de oplossingsrichting: beter mogelijkheden van het openbaar vervoer: IJmeerlijn, tolheffing, meer asfalt, gratis openbaar vervoer etc.

Het woon-werkverkeer is een van onze grootste problemen. Het aantal bewoners in Flevoland en met name Almere groeit versneld als opvang voor het gebrek aan woonruimte in Amsterdam. Werkgelegenheid is sterk achtergebleven bij deze bevolkingsgroei. Het gevolg is de toename van files. Meer asfalt kan hiervoor hooguit een tijdelijke oplossing bieden en beter is het om het geld daarvoor te besteden aan verbetering van het openbaar vervoer en stimulering daarvan. Aanleg van Zuiderzeelijn moet versneld worden. Bij trein en busstations moet gratis parkeergelegenheid komen. De groei van Almere moet afgeremd worden tot er een beter evenwicht is met werkgelegenheid.

www.partijvoordedieren.nl
flevoland.partijvoordedieren.nl

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren vraagt helpende hand

PERSBERICHT PARTIJ VOOR DE DIEREN VRAAGT HELPENDE HAND Nog geen vier maanden na de doorbraak van de Partij voor de Dieren ...

Lees verder

Kopij Noordoostpolder verkiezingskrant

Kopij Noordoostpolder Vragen politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen voor Provinciale Staten Flevoland op 7 maar...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws