Kopij Noord­oost­polder verkie­zings­krant


20 februari 2007

Kopij Noordoostpolder

Vragen politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen voor Provinciale Staten Flevoland op 7 maart 2007

Vraag 1: Hoe lang maakt uw partij deel uit van Provinciale Staten van Flevoland?

De Partij voor de Dieren is een heel jonge partij en doet dit jaar voor het eerst mee aan de Provinciale Staten verkiezingen. Wij hopen vanaf 7 maart deel uit te maken van Provinciale Staten.

Vraag 2: Wat heeft uw partij tijdens de afgelopen periode bereikt?

Op landelijk niveau (de Tweede Kamer) heel veel, wanneer wij eenmaal in de Provinciale Staten zitten zullen wij ons wederom sterk maken voor dierenwelzijn, natuur en milieu.

Vraag 3: Wat was het hoogtepunt van de afgelopen periode?

Internationaal hebben wij geschiedenis geschreven op 22 november 2006. Toen hebben de Nederlandse kiezers ervoor gezorgd dat voor de eerste keer een partij die het dierenwelzijn als hoofdthema heeft in een nationaal parlement is gekozen. Veel mensen beseffen dat het nu tijd is om binnen de politiek verbeteringen aan te brengen op het gebied van natuur en milieu (zeker gezien het VN Rapport) en dierenwelzijn.

Vraag 4: Wat zijn de speerpunten voor de komende vier jaren?

Mededogen en beschaving moeten uitgangspunten worden van politieke besluitvorming in gemeentes, provincies en op landelijk niveau.

Wij willen de bio-industrie terugdringen, onder andere door middel van een omschakeling van bio-industrie naar biologische veehouderij. Behoudt van natuurgebieden binnen Flevoland en een geheel verbod op de jacht.

Vraag 5: Hoe moet dat gestalte worden gegeven?

De Provincie verstrekt geen vergunningen aan bio-industriebedrijven voor uitbreiding of nieuwe vestigingen. Dit geldt ook voor de pelsdierfokkerijen. De omschakeling van bio-industriebedrijven naar biologische veehouderij moet vanuit de Provincie o.a. financieel gestimuleerd worden waardoor het voor boer en consument aantrekkelijker wordt om over te stappen op biologische producten. Dit is beter voor de boer, de consument, de dieren en het milieu.

Het verbod op de jacht moet voor heel Flevoland gelden. Wanneer wilde dieren voor schade of overlast zorgen zal hier eerst objectief onderzoek naar worden gedaan en mits er sprake is van daadwerkelijke schade wordt er naar een diervriendelijke methode gezocht om het probleem te verhelpen.

De natuurgebieden binnen Flevoland mogen niet verder worden aangetast en moeten beschermd worden.

Vraag 6: Hoe komt het toch dat de Noordoostpolder en Urk betrekkelijk weinig merken van de provinciale politiek?

Binnen de provinciale politiek wordt hard gewerkt, zonder dat de burger dat direct in de gaten heeft. Dat geldt niet alleen voor bewoners van de Noordoostpolder en Urk. Voor de Partij voor de Dieren is noordelijk Flevoland zeker belangrijk, omdat dit gebied voorloopt bij de omschakeling van bio-industrie naar biologische landbouw en veeteelt. Ingezet moet worden op uitbreiding hiervan. Daarmee kan noordelijk Flevoland een voorbeeldfunctie gaan vervullen voor de rest van Flevoland en de rest van Nederland.

Vraag 7: Noordoostpolder en Urk voelen zich niet echt thuis bij de rest van Flevoland. Bent u het eens met die stelling? Antwoord graag toelichten.

Ja, deze stelling zal correct zijn. De Noordoostpolder is immers altijd erg betrokken geweest bij Overijssel en Friesland en hoort van oudsher bij Overijssel. De cultuur binnen de meer traditionele Noordoostpolder is heel anders dan die in de rest van Flevoland waar zich veelal stadsmensen bevinden. Voorkomen moet worden dat degene die het hardst schreeuwt de meeste aandacht krijgt.

Vraag 8: Om meer werkgelegenheid in de gemeenten te realiseren vragen Noordoostpolder en Urk meer geld van de provincie, maar ook wat meer andere soorten van ondersteuning. Hoe staat uw partij daar tegenover?

De werkgelegenheid op Urk is relatief hoog, maar staat wel onder druk omdat deze werkgelegenheid voor het grootste deel gebaseerd is slechts één soort industrie. Door de onzekerheid van vangstbeperkingen en de hogere brandstofprijzen zijn hieraan risico’s verbonden. Voor een deel zou dit opgevangen kunnen worden door verschuivingen binnen deze industrie, bijvoorbeeld door in te spelen op de groeiende vraag naar kant-en-klaar producten, maar uiteindelijk zal het toch nodig zijn andere soorten industrie binnen te halen. De Partij voor de Dieren hoopt binnen Provinciale Staten hieraan te kunnen bijdragen, ook omdat bekend is dat vissen ook wezens met gevoel zijn die niet als dingen behandeld mogen worden. Voor Noordoostpolder zal de Provincie de door de gemeente ingeslagen weg van stimulering van toerisme en recreatie moeten bevorderen. De PvdD wil deze initiatieven graag ondersteunen door de mensen te helpen wanneer zij van bedrijfstak willen veranderen. Dit zal immers ook gunstiger zijn voor dier en natuur (met het oog op overbevissing, het dierenleed en de schade aan de natuur).

Vraag 9: Wat is uw mening over de IJsselmeerziekenhuizen in het algemeen en het Dokter J.H. Jansenziekenhuis in het bijzonder?

Zorg moet dicht bij de mensen zijn. Emmeloord moet een volwaardig ziekenhuis hebben voor haar bewoners wat uiteraard ook geldt voor andere lokaties.

De geschiedenis is niet terug te draaien. Uitgegaan zal moeten worden van de situatie die nu ontstaan is. Wij denken dat de door de gemeente Noordoostpolder gevolgde koers gesteund moet worden. De vicieuze cirkel dat huisartsen verwijzen naar andere ziekenhuizen, omdat ze twijfels hebben over de kwaliteit van de IJsselmeerziekenhuizen zal ertoe leiden dat de financiële positie achtertuit blijft gaan wat weer gevolgen heeft voor de kwaliteit.. Het vertrouwen in de kwaliteit zou hersteld kunnen worden door samenwerking te zoeken met andere ziekenhuizen in de regio of daarbuiten

Vraag 10: Moet de naam Noordoostpolder, uit het oogpunt van imago, veranderen?

De naam ‘Noordoostpolder’ kan wellicht overkomen als open, koud en winderig. Wij vinden echter niet dat de naam veranderd moet worden maar de beeldvorming van de naam.

Vraag 11: In welke richting moeten Noordoostpolder (minder agrariërs) en Urk (minder vissers) het in de toekomst zoeken ?

Er wordt binnen de Noordoostpolder en op Urk al veel gezocht naar andere bronnen van inkomsten. Wij zien dit voornamelijk op het gebied van recreatie (zodoende wordt de naam, zie vorige vraag, automatisch gekoppeld aan prettig en gezellig). Boeren moeten de mogelijkheid hebben om van bedrijfsvoering te veranderen, bijvoorbeeld campings of andere recreatiedoeleinden.

Ook zien wij de Noordoostpolder en Urk als zeer geschikt voor natuurgebieden met toeristische routes en waterrecreatie.

De bevolking van Urk staat bekend als plichtsgetrouwe harde werkers en dat moet mogelijkheden bieden voor het aantrekken van andere industrieën. Voor Noordoostpolder zien wij grote kansen voor uitbreiding van biologische landbouw.

Vraag 12: Komt er een spoorlijn door de Noordoostpolder?

Jazeker. De Zuiderzeelijn zal er komen. Dat staat trouwens ook in het nieuwe regeerakkoord. De Partij voor de Dieren zal iedere uitbreiding van openbaar vervoer steunen (tevens vanuit het oogpunt van milieu). De Noordoostpolder heeft een betere bereikbaarheid nodig, tevens om afzondering tegen te gaan (zeker met het oog op het creeeren van recreatiegebieden). De Noordoostpolder wacht immers al tientallen jaren op een spoorlijn met station.

Vraag 13: Hoeveel zetels heeft uw partij nu en hoeveel worden dit er na de verkiezingen?

Landelijk heeft de PvdD twee, bijna drie, zetels behaald. Binnen de Provincie Flevoland hebben we er vertrouwen in dat voldoende mensen het belang inzien van behoud en bescherming van natuur , milieu en dierenwelzijn.

Op basis van de resultaten van de verkiezingen van de Tweede Kamer en de prognoses die een toename in aantal stemmen laten zien, verwachten wij minstens één zetel te behalen. Als we in Flevoland een zetel halen, dan betekent dat ook dat we een zetel zullen krijgen in de Eerste Kamer.

Vraag 14: Welke vraag is niet gesteld, maar zou u wel graag willen beantwoorden?

Boeren schijnen veelal te denken dat de Partij voor de Dieren tegen hen is en alleen naar het belang van de dieren kijkt. Het tegendeel is waar. Wij willen ook voor de boeren een goede boterham. Binnen de bio-industrie is er vanuit de boeren zelf veel ontevredenheid over de bedrijfsvoering (o.a. de massale productie, de lasten en schulden en het dierenleed). De PvdD helpt de boer om weer ‘echt boer te worden’ door middel van een omschakeling naar biologische bedrijfsvoering. Landelijk zullen wij onze invloed aanwenden om de consument te stimuleren steeds meer te kiezen voor biologische producten. Daarnaast moet het ook voor Flevoland mogelijk worden om stallen te vervangen door woningen, zoals in een aantal andere provincies met succes wordt toegestaan. Het voordeel daarvan is ook dat woningen gebouwd worden zonder dat dat ten koste gaat van natuur.

Gerelateerd nieuws

Kopij provinciale verkiezingskrant 13 feb. 2007

Kopij Provinciale Verkiezingskrant 13 feb. 2007 Het motto van de Partij voor de Dieren voor de komende verkiezingen is &ldq...

Lees verder

Verkiezingskijker

Wie zelf de echte programma’s op onderdelen wil vergelijken kan terecht bij de verkiezingskijker.

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws