Geen mili­eu­ef­fect­rap­portage nodig voor uitbreiding mega­var­kens­fok­kerij (beant­woording kamer­vragen)


16 augustus 2008

Varkenshouderij Zuiderzee B.V. uit Creil, gemeente Noordoostpolder wil het aantal gehouden mestvarkens uitbreiden van 9768 naar 11520. Gedeputeerde Staten van Flevoland waren van mening dat het bedrijf daarvoor eerst een milieu-effectrapportage (MER) moet opstellen om de milieu-effecten van de uitbreiding te kunnen beoordelen en wilde niet meewerken aan een milieuvergunning. Volgens het Besluit Milieu-effectrapportage 1994, gewijzigd in 2006, is een MER vereist bij de oprichting van een bedrijf met meer dan 3000 mestvarkens. Het standpunt van de provincie dat ook bij uitbreiding van een bedrijf dat al meer dan 3000 mestvarkens heeft een MER vereist is lijkt ons heel aannemelijk. Anders zou het mogelijk zijn een bedrijf geleidelijk uit te breiden met iedere keer minder dan 3000 varkens, zonder dat daarvoor ooit een beoordeling van de milieu-effecten gedaan zou hoeven worden.

De Raad van State was het niet eens met de provincie, omdat de activiteit waar het om gaat een uitbreiding met 1752 varkens is. De vraag was nu wat de bedoeling was van de wetgever. Tijdens overleg tussen ambtenaren van de provincies en ambtenaren van het ministerie van VROM was immers afgesproken dat in dit soort gevallen wel een milieu-effectrapportage vereist is.

De antwoorden op de kamervragen zijn teleurstellend. De minister geeft toe dat het mogelijk is een bedrijf geleidelijk uit te breiden met iedere keer minder dan 3000 varkens, zonder dat daarvoor ooit een beoordeling van de milieu-effecten gedaan zou hoeven worden, maar verbindt daaraan niet de conclusie dat er iets aan de regelgeving veranderd moet worden. Zelfs op de vraag of het feit dat de Raad van State een andere uitleg geeft aan het Besluit Milieu-effectrapportage dan de ambtenaren van haar eigen ministerie die het Besluit opgesteld hadden, wordt geantwoord dat dat geen reden is om de tekst van het Besluit aan te passen. Als dooddoener wordt geantwoord dat de provincie voorschriften kan verbinden aan de vergunning of de vergunning kan weigeren. Om welke redenen de provincie dat dan zou kunnen doen wordt niet aangegeven.


De antwoorden op de kamervragen staan hier.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws