Amen­dement Zet in op preventie


31 mei 2023


Constaterende dat:

- In de Oplegnotitie Flevolandse afwegingen IPO Kaderbrief 2024 gedeputeerde staten de noodzaak zien om op het terrein van faunabeheer samen te werken binnen IPO verband, waarbij de ‘strategische inzet faunabeheer’ nodig is om de kosten van ‘faunaschade’ beheersbaar te houden;

- In de kaderbrief beschreven wordt dat rijk en provincie op één lijn zitten wat betreft de onwenselijkheid van het Europese ‘verslechteringsverbod niet Natura 2000 gebieden’;

- Het verbinden van natuurgebieden en maatregelen voor het versterken van biodiversiteit niet naar voren komen in de oplegnotitie;

Van mening dat:

- Inzetten op het laten ontstaan van een natuurlijk evenwicht van diersoorten in het landelijk gebied door het versterken van de biodiversiteit en het verbinden van natuurgebieden de beste oplossing is om ‘faunaschade’ tegen te gaan, en hier nu te weinig prioriteit aan wordt gegeven;

- Er te snel besloten wordt tot het doden van dieren;

X Aan beslispunt 2 toe te voegen:

Met dien verstande dat de laatste paragraaf onder het kopje Faunabeheer (hoofdstuk 3 pag 8) komt te vervallen en wordt vervangen door de volgende tekst: ‘Gedeputeerde Staten zien de noodzaak om op dit terrein in IPO verband samen te werken en hechten aan de gezamenlijke taakuitvoering, waarbij het uitgangspunt is preventieve maatregelen te treffen, in de vorm van het verbinden van de natuur en het versterken van de biodiversiteit.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: S. Kers (PvdD), C. Straatsma (GroenLinks), J. Cocu (SP)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, D66, CDA, SP

Tegen

BBB, PVV, VVD, ChristenUnie, JA21, FvD, SterkLokaalFlevoland, 50PLUS