Tegengaan Bijen­sterfte


30 mei 2012

Motie nr.: 12

Voorstel inzake: Tegengaan bijensterfte in Flevoland

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 30 mei 2012

Constaterende dat:

  • Uit metingen van waterschap Zuiderzeeland blijkt dat in Flevoland de normen van vooral in de bloembollenteelt veel gebruikte neonicotino├»den in oppervlaktewater met een factor van meer dan 5 worden overschreven;
  • De bloembollensector beweert dat de hoeveelheid landbouwgif in de bloembollenteelt sterk verminderd is, maar dat uit gegevens van het CBS blijkt dat tussen 2000 en 2008 de gebruikte middelen met slechts 10% zijn verminderd tot 42 kg per hectare, terwijl het gemiddelde in de landbouw 6.9 kg per hectare was;

Overwegende dat:

  • Economie een kerntaak is van de provincie. Het uitsterven van bijen slecht is voor de economie;
  • Biodiversiteit en natuur een kerntaak is voor de provincie. Het uitsterven van bijen slecht is voor de biodiversiteit;
  • De exacte oorzaken van bijensterfte niet bekend zijn, maar er steeds meer internationaal wetenschappelijk bewijs is dat neonicotino├»den daar een belangrijke rol bij spelen, ofwel rechtstreeks, ofwel doordat daardoor de bijen verzwakt worden zodat ze kwetsbaarder zijn voor andere invloeden;
  • Wilde bijen deels de achteruitgang van de honingbij kunnen compenseren;

Verzoeken het College:

  • De mogelijkheid van een pilot bij-vriendelijk bermbeheer te onderzoeken;
  • Met waterschap en de bloembollensector in overleg te treden om te komen tot beperking van de emissie van gifstoffen en daarover aan PS te rapporteren;

En gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Bekijk de motie hier.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, D66, CDA, SP, 50PLUS(31)

Tegen

Nietgenoteerd(6)

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer