Amen­dement Doe recht aan de verkie­zings­uitslag!


Rapportage verkenners

5 april 2023

Constaterende dat:

• De verkiezingsuitslag ons heeft laten zien dat de verdeeldheid onder mensen groot is en het vertrouwen in de politiek laag;

Overwegende dat:

• Een breedgedragen akkoord hierdoor veel meer recht doet aan de verkiezingsuitslag en het herstel van de inwoners van Flevoland in de politiek;

• Aangetoond is dat op andere plekken in Flevoland en in Nederland een dusdanige samenwerking goed is ontvangen en werkbaar is;

• Een breedgedragen Statenakkoord een positieve impuls kan geven aan de betrokken van de Flevolanders bij de politiek;

• In andere Provincies ook breder gekeken wordt dan de klassieke coalitie.

Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

X De tekst van beslispunt(en), zijnde

De heren Pieter van Maaren en Herman Sietsma aan te wijzen voor de programmatische gesprekken met de volgende opdracht:

1. te starten met een gesprek met BBB, VVD, CU, PVV en SGP om te inventariseren welke programmatische verschillen samenwerking in de weg staan en welke overeenkomsten er zijn;

2. te onderzoeken op welke wijze eventuele programmatische verschillen overbrugd kunnen worden en als dat niet kan en één of meerdere fracties afhaken, hoe de beoogde coalitie dan aangevuld kan worden met één of meer andere fracties;

3. hierover te rapporteren aan Provinciale Staten;

4. op basis van bovenstaande rapportage een formatieproces te starten onder leiding van de heren Pieter van Maaren en Herman Sietsma, wat moet leiden tot een stabiele meerderheidscoalitie;

5. dit formatieproces te beginnen met een startbijeenkomst, waarin met de beoogde coalitiepartijen afspraken worden gemaakt over onder meer de werkwijze, het type akkoord en de daarbij gewenste ondersteuning;

6. de volgende punten mee te nemen in het vervolgproces: a. bij de opstelling van het coalitieakkoord de inbreng van externe stakeholders te betrekken; b. in het coalitieakkoord een voorstel op te nemen voor de samenstelling van de portefeuilles van het college; c. de namen van de kandidaat-gedeputeerden van de coalitiepartijen tijdig door te geven aan de commissaris van de Koning ten behoeve van de screening;

7. er naar te streven het formatieverslag met het coalitieakkoord rond 1 juli 2023 beschikbaar te hebben, zodat de behandeling ervan en de benoeming van de collegeleden nog kan plaatsvinden in een openbare Statenvergadering voor het zomerreces;

X te vervangen door

De heren Pieter van Maaren en Herman Sietsma aan te wijzen voor de programmatische gesprekken met de volgende opdracht:

1. Te starten met een proces om te komen tot een breedgedragen Statenakkoord, waarvoor alle partijen in Provinciale Staten worden uitgenodigd.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: S. Kers (PvdD), W. Jansen (SterkLokaalFlevoland)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, FvD, SP, SterkLokaalFlevoland

Tegen

BBB, VVD, PVV, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, CDA, JA21, SGP, 50PLUS

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Noodhulp voor Turkije en Syrië

Lees verder

Motie Houd de energietransitie haalbaar en betaalbaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer